canlı destek

AF BAŞVURUSU

AF BAŞVURUSU

 

26 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6569 Sayılı Kanun'un 32. Maddesi ile 2547 Sayılı Kanun'a eklenen Geçici 68. maddede "Yükseköğretim kurumlarından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde başvuruda bulunmaları hâlinde, geçici 58 inci maddede yer alan esaslara göre, ilgili yükseköğretim kurumunda açılmış program ve ders var ise takip eden eğitim-öğretim yarıyılında, yoksa takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler." denilmektedir.

 

Bu Maddeden Yararlanabilecekler:

26 Kasım 2014 tarihine kadar, yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil tüm sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrenciler kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler ile yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçiş yaptıktan sonra yatay geçişleri iptal edilenler dahil, terör suçundan hüküm giyenler hariç her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan öğrencileri kapsamaktadır.

 

Bu Maddeden Yararlanamayacaklar:

26 Kasım 2014 tarihinden sonra ilişiği kesilenler ve terör suçundan hüküm giyenler bu maddeden yararlanamazlar.

 

Başvuru Süresi ve Başlama Dönemleri :

Başvurular 27 Nisan 2015 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.

 

- Başvurularını 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar yapanlardan durumları ilgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu yönetim kurullarınca uygun bulunanlar, eğitimlerine 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren,

- Başvurularını 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı başladıktan sonra yapanlar ise eğitimlerine 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren başlatılacaklardır.

- Hazırlık sınıfı veya eğitimlerini yıllık olarak sürdüren programlara başvuru yapanlar, eğitimlerine 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren başlatılacaklardır.

- Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde Üniversitemizin ilgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna başvurmaları halinde bu kanundan yararlanabileceklerdir.

 

Başvuru Şekli:

Başvurular, kaydın silindiği ilgili Enstitü / Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokullarına bizzat veya posta yoluyla başvuru için gerekli belgeler ile birlikte başvuru süreleri içerisinde yapılacaktır.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

- Başvuru Dilekçesi ,

- Savcılıktan alınacak "Adli Sicil Kaydı",

- Üniversitemize ÖSYM tarafından yerleştirildiği halde kayıtlanamayanlar ayrıca belirtilen belgelere ilave olarak ÖSYS Yerleştirme Belgesi

ile müracaat edebileceklerdir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ