Çerez Örnek

Yaz Okulu Yönergesi

EGE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi yaz okuluna ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

 

Madde 2-(1) (Değişiklik: 03.10.2017 tarih ve 11/3 sayılı Senato Kararı) Bu Yönerge, Ege Üniversitesi bünyesinde yer alan önlisans, lisans (ana dal, çift ana dal, yan dal) ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerle özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin katılabileceği yaz aylarında açılacak eğitim ve öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

 

Madde 3-(1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Ege Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği”nin 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4-(1) Bu Yönergede geçen;

  1. Üniversite : Ege Üniversitesini,

b) Rektör         : Ege Üniversitesi Rektörünü,

c) Senato           : Ege Üniversitesi Senatosunu,

d) Birim            : Ege Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokullarını ifade eder.

 

Yaz Okulunun Amaçları

Madde 5-(1) Yaz okulunun amaçları şunlardır:

  1. Üniversitenin eğitim ve öğretim olanaklarının yaz aylarında da değerlendirilmesi,

 

  1. Özellikle, lisansüstü programlarda, yurtdışından gelecek öğretim üyelerini de istihdam etmek suretiyle seçmeli derslerin açılmasının sağlanması,

 

  1. Öğrencilere kayıtlı oldukları programları izlemede rahatlık sağlanması ve başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkan tanınması,

 

  1. Öğrencilerin normal dönemlerde aldıkları, fakat başarısız oldukları dersleri yaz aylarında da açmak suretiyle söz konusu öğrencilere olanak sağlanması ve bölümlerde meydana gelen öğrenci yığılmalarının giderilerek eğitim ve öğretimin veriminin arttırılmasıdır

Devamı için tıklayınız

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ