Çerez Örnek
canlı destek

Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

2 Ağustos 2011 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28033

YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokullarında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; Ege Üniversitesinde ön lisans, lisans, özel öğrenci ve diğer programlara öğrenci kabulü, kayıt işlemleri, eğitim-öğretim programları, kayıt yenileme ve silme işlemleri, geçişler, sınavlar ve değerlendirme, intibak ve diploma hazırlanmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)   AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

b)   AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c)   Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya konservatuarı,

ç)   İlgili yönetim kurulu: Üniversiteye bağlı eğitim birimlerinin yönetim kurullarını,

d)   Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

e)   Senato: Ege Üniversitesi Senatosunu,

f)    Üniversite: Ege Üniversitesini

ifade eder.


Devamı için Tıklayınız


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ