Çerez Örnek

Diploma ve Diploma Eki Yönergesi

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde 1-Bu yönerge;

a) Ege Üniversitesi’nde önlisans, lisans ve lisans ile yüksek lisans derecesini birlikte veren öğretim programları, çift ana dal, yan dal programları ve lisansüstü (yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik) programlarda öğrenimini tamamlayan öğrenciler için düzenlenecek olan diploma, yan dal sertifikası, pedagojik formasyon sertifikası, geçici mezuniyet belgesi, diploma eki ve onur belgesinin hazırlanması ve diploma defterlerinin düzenlenmesi,

 

b) (Değişiklik: 26.10.2016 tarih ve 22/4 sayılı Senato Kararı) Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen usul ve esaslar uyarınca 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kapatılan üniversitenin, mezun öğrencilerine hazırlanacak diploma ve diploma eklerinin düzenlenmesine ilişkin esasları belirler.

 

Devamı için tıklayınız.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ