canlı destek

7417 SAYILI AF KANUNUNDAN YARARLANMAK ÜZERE ÜNİVERSİTEMİZE BAŞVURACAKLARIN DİKKATİNE

 

05.07.2022 tarihli ve 31887 sayılı sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35. maddesi ile 2547 Sayılı Kanun’a eklenen Geçici 83. maddede;

 

Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin

yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkum olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Birinci fıkra kapsamında yeniden öğrenime başlayanların askerlik ertelemeleri 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 20 nci maddesindeki usul ve esaslara göre yapılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS puanı giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olanlar, bu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecektir. Bu kapsamda farklı bir diploma programından yatay geçişle kabul edilecek öğrenci sayıları, ilgili programa kayıtlı öğrenci sayısı ve üniversitenin fiziki koşulları dikkate alınmak suretiyle belirlenir. Buna ilişkin usul ve esaslar yükseköğretim kurumları senatolarınca belirlenir.

 

Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer programlara yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye YükKurulu yetkilidir.” denilmektedir.

 

Bu Maddeden Yararlanabilecekler:

 

5 Temmuz 2022 tarihine kadar, Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkum olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayan öğrencileri kapsamaktadır.

 

 

Bu Maddeden Yararlanamayacaklar:

 

 • 5 Temmuz 2022 tarihi ve sonrasında ilişiği kesilenler,

 • Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkum olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler

bu maddeden yararlanamazlar.

 

Başvuru Süresi ve Başlama Dönemleri :

 

 • Başvurular kanunun resmi gazetede yayımlandığı 5 Temmuz 2022 tarihinden başlayarak 7 Kasım 2022 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.

 

 • Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde Üniversitemizin ilgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna başvurmaları halinde bu kanundan yararlanabileceklerdir.

 

 • Başvurusu uygun bulunan ve üniversitemize yeniden kayıt yaptıran öğrenciler 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında öğrenimlerine başlayabileceklerdir.

 

 

Başvuru Şekli:

 

Başvurular, kaydın silindiği ilgili Enstitü / Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokullarına bizzat, (bizzat gelinemediği durumlarda Noter vasıtasıyla vekil tayin edilecek kişi “Vekaletname” ile birlikte başvurarak başvuru işlemini gerçekleştirebilecektir,) veya posta yoluyla başvuru için gerekli belgeler ile birlikte başvuru süreleri içerisinde yapılacaktır. Postadaki gecikmelerden ve kayıplardan Üniversitemiz sorumlu olmayacak bu sorumluluk tamamen başvurana ait olacaktır.

 

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 

   - Başvuru Dilekçesi ,

 

- Savcılıktan/E-Devletten alınacak “Adli Sicil Kaydı”,

 

- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

- Üniversitemize ÖSYM/YKS tarafından yerleştirildiği halde    kayıtlanamayanların ayrıca belirtilen belgelere ilave olarak ÖSYS/YKS Yerleştirme Belgesi

ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Af Kayıt Tarihleri: Başvuran öğrencilerin ilgili birimin Yönetim Kurullarınca alınacak kabul kararlarının Başkanlığımıza iletilmesinin ardından sistem üzerinden elektronik olarak alınacaktır.

           E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız.

Son kayıt tarihi: 11 Kasım 2022

Kayıt Belgeleri:

 • Ön lisans/lisans kaydında lise diploması onaylı örneği
 • Yüksek lisans kaydında lisans diploması örneği
 • Doktora kaydında yüksek lisans diploması örneği
 • Adli sicil kaydı (E-Devletten doğrulama kodlu alınan belgeler de kabul edilecektir.)
 • Sağlık raporu ile öğrenci kabul eden programlar için sağlık raporu

Sağlık raporu ile öğrenci kabul eden programlar için tıklayınız.

 • Fotoğraf

 

 

Yukarıda belirtilen belgeler kayıt sistemine yüklenerek kaydı tamamla butonuna basılarak kayıt başvurusu tamamlanacaktır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı kayıt belgelerini kontrol ederek uygun olanların kaydını tamamlayacaktır. Belgeleri uygun olmayanların kayıt başvurusu düzenleme için açıklama yazılarak geri gönderilecektir. Düzenlemedeki öğrencilerin açıklamaya uygun olarak belgelerini tamamlayarak sisteme yüklemesi ve kaydı tamamla butonuna basarak kayda göndermesi gerekmektedir. Kayıt işlemi yapan tüm öğrencilerin bu sistem üzerinde kesin kaydın tamamlandığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

 • AF YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU

Ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan 7417 Sayılı Kanunun 35. maddesinin atıfta bulunduğu 2547 Sayılı Kanunun Geçici 83. madde hükümlerinden yararlanarak ÖSYS/YKS puanı giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olanlar Üniversitemiz programlarına yatay geçiş yapabileceklerdir.

 

Af Yatay Geçiş Başvuru Belgeleri:

 

 • 7417 sayılı kanunun 35. maddesi ile 2547 sayılı kanuna eklenen geçici 83. maddesi kapsamından yararlanarak ilişiği kesildiği Üniversitede yeniden öğrenciliğe kayıt yaptırdığına dair onaylı belge,
 • ÖSYS/YKS yerleştirme sonuç belgesi (Sonuç belgesi ÖSYM doğrulama kodlu olmalı veya kayıtlı olunan üniversite tarafından onaylatılmalıdır),
 • Eski öğrenciliği süresi içerisinde almış olduğu dersler var ise bu derslere ait transkript ve ders içeriklerine dair onaylı belge,

 

Af yatay geçiş başvuru ve kayıt tarihleri: Af yatay geçiş başvuru ve kayıt tarihleri Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlendikten sonra bu duyurunun içerisinde ilan edilecektir.

 

Başvuru Şekli:

 

Başvurular sistem üzerinden alınacak ve başvuru belgeleri sisteme pdf formatında yüklenecektir.

 

Başvuru için tıklayınız.

Başvuru yapacağı programın ilgili yıldaki ve puan türündeki taban puanını sağlayamayanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren programlara başvuru yapacak adayların yabancı dil sınavına girmesi veya eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan yeterli puana sahip olması gerekir.

Eşdeğer yabancı dil sınavları için tıklayınız.

 

KISMEN YABANCI DİLLE EĞİTİM VEREN PROGRAMLAR

Fen Fakültesi (Tüm Bölümler),

Edebiyat Fakültesi (Psikoloji)

Hemşirelik Fakültesi,

Eğitim Fakültesi ( Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Tüm Bölümler)

Havacılık Meslek Yüksekokulu (Tüm Bölümler)

Çeşme Turizm Fakültesi [Turizm Rehberliği (2021-2022 Eğitim Öğretim Yılından itibaren)]

TAMAMEN YABANCI DİLLE EĞİTİM VEREN PROGRAMLAR

Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Alman Dili ve Edebiyatı

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

Mütercim Tercümanlık (Almanca)

Mühendislik Fakültesi (Tüm Bölümler)

Değerlendirme

Başvuru tarihlerinden sonra tüm başvurular ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurullarınca değerlendirilecektir. Başvuru koşullarını sağlamayan, eksik belge ile başvuranların talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

Kayıt

 

Başvuran öğrencilerin ilgili birimin Yönetim Kurullarınca alınacak kabul kararlarının Başkanlığımıza iletilmesinin ardından sistem üzerinden elektronik olarak alınacaktır.

 

E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız.

 

Kayıt Belgeleri:

 

 

7417  Sayılı Kanunun 35. Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 83. Maddesinden Yararlanacak Öğrenciler İçin Genel Bilgilendirme:

 

 • Kanun hükümlerinden yararlanarak öğrenime başlayabilmek için başvuruda bulunmak yeterli olmayıp, kesin kayıt tarihlerinde kesin kayıt işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 • Başvurusu kabul edilerek kayıtlanan öğrenciler yürürlükteki eğitim-öğretim yönetmeliği ve mevzuatlara tabi olacaklardır.
 • Kayıt hakkı kazananların yerleştirildikleri programlarda zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi bulunması halinde, kayıt tarihinden sonra belirlenecek tarihte yabancı dil yeterlik sınavına alınacaklardır.
 • Eşdeğer yabancı dil sınav sonucu olanların belgeleri “Ege Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi Yönergesi”ne göre Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunca değerlendirilir.
 • Kayıtlanan öğrencilerin intibak işlemleri ve sınıfları ilgili birim Yönetim Kurullarınca belirlenecektir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ