Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci ve Mezun Canlı Destek Hattı

ÇİFT ANADAL BAŞVURULARI BAŞVURU

ÇİFT ANADAL BAŞVURULARI BAŞVURU KOŞULLARI

   

        Öğrenci, ilan edilen çift ana dal programına, ana dal lisans programının dört yıllık programlarda üçüncü ve beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında olmalıdır.

 

         Genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 ve halen kayıtlı bulunduğu ana dal programında, bulunduğu sınıfın başarı sıralaması itibariyle en üst %20’sinde yer almalıdır.

 

        Ana dal diploma programındaki AGNO’su 100 tam puan üzerinden en az 70 olan ancak, ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de yer almayan öğrencilerden çift ana dal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift ana dal programına başvurabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin başvuruları, AGNO’su 100 tam puan üzerinden en az 70 olan ve sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de yer alanların kabulü yapıldıktan sonra kontenjan kalması halinde değerlendirilir.

 

 Başvuru yapacak öğrencilerin alttan derslerinin olmaması gerekir.

 

 Kayıt dondurma haricinde öğrencinin yarıyıl/yıl kaybı olmamalıdır.

 

 Zorunlu hazırlık sınıfı olan çift ana dal programlarına yeterlilik sınavını başaramamış öğrenciler kabul edilmezler.

 

  BAŞVURU ŞEKLİ 

 

          Başvuracak öğrenciler, başvuru formunu öğrenci bilgi sistemi üzerinden kendi   sayfalarından dolduracaklardır. Başvuru formunun çıktısını ve transkriptini  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

 

          Birden fazla program için başvuran adayların tek bir form doldurmaları gerekmektedir. Bu form üzerinde tercihler belirtilerek fotokopi ile çoğaltılmalıdır. Başvuru yapılacak her program için ayrı transkript teslim edilmelidir.

 

          Başvuru belgeleri öğrencinin kendisi yada  noter aracılığıyla vekil olarak tayin edeceği kişi tarafından başvuru tarihleri arasında Daire Başkanlığımıza teslim edilecektir.

 

  BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

        Aynı yan dal programına daha önce kayıtlanmış olanlar tekrardan başvuru yapamayacaktır.

 

       Koşulları sağlamadığı için veya eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye alınmayanlar ile başvurusu değerlendirilen ve kabul edilmeyen adaylara yazılı bildirim yapılmaz,

 

        Öğrencilerimizin programlara başvuru yapmadan önce başvuru duyurularını, ilgili yönergeleri, başvurmak istedikleri programın katalog bilgilerini (programda yer alan dersler, ön koşullar nedeni ile alınması gereken toplam ders sayısı vb.) Daire Başkanlığımızın web adresinden incelemeleri önerilir.

 

       Sonuçlar, Daire Başkanlığımızın web sayfasında duyurulur. Sonuçlar hakkında adaylara yazılı bildirim yapılmaz.

            Duyurunun Devamı için tıklayınız