Çerez Örnek
canlı destek

yönerge

 

T.C

EGE ÜNİVERSİTESİ

YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesine bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının birinci ve ikinci öğretim ile uzaktan eğitim programlarına yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2-(1) Bu yönerge, Ege Üniversitesine Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul düzeyinde birinci ve ikinci öğretim ile uzaktan eğitim programlarına yurt dışından başvuruda bulunacak öğrenciler için kontenjan belirlenmesi, kabul koşulları ve kayıt işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak                                                                                

Madde 3-(1) Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 6. ve 7. maddesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21.01.2010 ve

17.03.2010, 25.08.2011 ve 13.02.2013 tarihli kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

GENEL İLKELER

 

Madde 4-(1) Ege Üniversitesi’nin önlisans, lisans düzeyindeki birinci öğretim, ikinci öğretim, uzaktan öğretim programlarına yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları, ilgili akademik birimlerin görüşü alınarak, başvuru tarihleri ile birlikte her yıl Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın web sayfasında (http://www.oidb.ege.edu.tr) ilan edilir. Senato kararı ile belirlenen kontenjan ve koşullar YÖK’e bildirilir.  

 

Madde 5–(1) Herhangi bir programdaki kontenjanlara başvuru olmaması veya kontenjanların dolmaması halinde, dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanlar diğer program kontenjanlarına aktarılmaz.

 

Madde 6-(1) Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden her yıl için alınacak öğrenim katkı bedeli Bakanlar Kurulu’nca tespit edilen ücret aralığında ilgili yasa hükümlerine uygun olarak Üniversite Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

 

Madde 7-(1) Üniversitemiz ön lisans, lisans programlarına yurt dışından kabul edilecek öğrencilere ilişkin üniversitemiz programlarına yerleştirilmek üzere alınacak başvuru ve yerleştirme takvimi, Üniversitenin Akademik takviminde belirlenir. Kayıt olan öğrencilerle ilgili bilgiler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.

 

 

 

 

 

 

 

Ege Üniversitesi Yurtdışından Kabul Edilecek Öğrenci Seçme Sınavı

 

Madde 8-(1) Yurtdışından öğrenci kabul eden Türkiye’deki Üniversitelerin ön lisans, lisans programlarına başvuracak potansiyel tüm adayların girebileceği EGEYÖS (Ege Üniversitesi Yurtdışından Kabul Edilecek Öğrenci Seçme Sınavı), Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (EÜ-ÖDEM) tarafından her yıl yapılır.

 

Madde 9 (1) EGEYÖS, yılda bir kez yapılır. Sınava başvuru tarihleri, sınava başvuru şekli, sınavın yapılışı, sınav içeriği, sınavın yapılacağı merkezler ve sınav tarihi EÜ-ÖDEM tarafından hazırlanan Kılavuzla belirlenir ve Ege Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanır.

 

Madde 9 (2) EGEYÖS sınavı ile ilgili mali konular, EÜ-ÖDEM’in teklifi üzerine Ege Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

EGEYÖS Başvuru Koşulları

 

Madde 10-(1) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

(a) Yabancı uyruklu olanların,

(b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,

(c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin/bu durumdaki çift uyrukluların,

(d) - 01/02/2013 tarihinden önce; yurt dışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden, orta öğreniminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğrenimlerinin (lise) tamamını KKTC dışındaki yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

- 01/02/2013 tarihinden sonra; yurtdışında öğrenime başlayan adayların ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

(e) KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan ya da sahip olacakların (EGEYÖS Sınavına girmek koşuluyla) başvuruları kabul edilir.

 

Madde 10-(2) Adaylardan;

(a) T.C. uyruklu olup, orta öğretiminin tamamını Türkiye’de veya K.K.T.C.’de tamamlayanların,

(b) K.K.T.C. uyruklu olanların,

(c) 10. maddenin (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların (10. Maddenin “d” bendindeki şartları sağlayanlar hariç),

(d) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan ya da olacaklar hariç),

(e) Türkiye’deki Büyük Elçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya 10. maddenin 1-(b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların başvuruları kabul edilmez.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ege Üniversitesine Yurtdışından Kabul Edilecek Öğrenci Yerleştirme Başvuruları

 

Madde 11-(1) Üniversitemiz ön lisans ve lisans düzeyindeki programları için yurtdışından kabul edilecek öğrenci kontenjanlarına, yalnızca ilgili yıldaki EGEYÖS Sınavı’nın Akademik Beceriler Testi bölümünden 40 ve üzerinde not alan öğrenciler başvurabilir.

 

Madde 11-(2) Üniversitemiz ön lisans, lisans düzeyindeki programlarına yurtdışından öğrenci kabulü çerçevesinde yapılacak olan yerleştirme başvuruları için gerekli bilgiler, varsa özel koşul ve açıklamaları ile birlikte Üniversitenin web sayfasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir.

 

Madde 11 -(3) Adaylar yerleştirme başvurularında özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlar hariç, en fazla beş (5) ayrı program için tercih yapabilirler. Kontenjanlar dolmadığı ya da başvuru yapılmadığı takdirde boş kalan kontenjanlara mevcut başvuran adaylardan yalnızca bir kez ek yerleştirme yapılır.

 

Madde 11 -(4) Program tercihleri, adaylar tarafından Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın https://www.oidb.ege.edu.tr web sayfasından online yapılır. Tercih işlemleri sırasında aday sisteme aday numarası” ve şifresi ile giriş yaparak tercih edeceği programları seçer. Seçilen programlar aday tarafından görülerek onaylanır.

 

Madde 12-(1) Ege Üniversitesi tarafından yapılacak, EGEYÖS Sınavında başarılı olarak, yerleştirilenler listesinde yer alan adaylardan, tercihleri arasında İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık programlarına yer verenlerin, Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’na girerek başarılı olmaları gerekmektedir. Bu sınav sonucunda 100 üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır. Bu sınava eşdeğer sayılan ve Yabancı Diller Yüksekokulunca kabul edilecek olan bu yönergenin 17. maddesinde belirtilen sınavlardan yeterli puan almış olanlar da Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından başarılı olmuş sayılırlar. Aksi takdirde, yukarıda belirtilen programlara yapılan tercihler dikkate alınmayacak, yerleştirme esnasında diğer tercihleri dikkate alınacaktır.

 

Madde 13-(1) Yurtdışından kabul edilecek öğrencilerin Ege Üniversitesine yerleştirilmeleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından EÜ-ÖDEM’in yapmış olduğu EGEYÖS sınav sonucuna göre yapılır.

 

Madde 14-(1) Başvuru yapılan yıldaki EGEYÖS Sınavı’nın Akademik Beceriler Testi bölümünden 40 ve üzerinde not alan öğrenciler, ilgili programın kontenjanı çerçevesinde, puanların yukarıdan aşağıya sıralanması sonucuna göre Üniversitemiz programlarına yerleştirilirler.

 

 

Madde 15-(1) Tercihleri arasında ÖSYM tarafından belirlenen özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara yer veren adayların, özel yetenek sınavına katılabilmesi için EGEYÖS sınavından 40 ve üzeri puan almış olması gerekmektedir. Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara yapılacak yerleştirmelerde, EGEYÖS’ün %40’ı ile ilgili birim tarafından yapılacak olan özel yetenek sınav sonucunun %60’ı alınarak oluşturulan Harmanlanmış Yetenek Puanı’na göre yapılan sıralama dikkate alınır. Yerleştirmeler, EGEYÖS veya Harmanlanmış Yetenek Puanı sonucuna göre en yüksek puandan başlayarak sıralanan liste üzerinden ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde yapılır. Adayın özel yetenekle öğrenci kabul eden programlara yerleştirilebilmesi için harmanlanmış yetenek puanının 40 veya üzerinde olması gerekir.

 

Madde 16-(1) Yerleştirilmeler; özel yetenekle öğrenci kabul eden programlara Harmanlanmış Yetenek Puanı, diğer programlara ise EGEYÖS puanı dikkate alınarak yapılır. Yerleştirme puanlarında eşitlik olması durumunda öncelikle orta öğretim başarı puanına, ikinci olarak tercih sırasına göre yerleştirme işlemi yapılır. Bunların sonunda da eşitlik olması durumunda yaşı küçük olan aday tercih edilir. Adaylar yalnızca bir programa yerleştirilir. Adayın yetenek sınavına girip girmediğine bakılmaksızın yerleştirmeye ilk tercihinden başlanır.

 

Madde 17-(1) Kayıt hakkı kazanan adayların eğitime başlayabilmesi için EGEYÖS sınavının Türkçe Yeterlilik Testi bölümünden C veya B almaları veya Üniversitelerin TÖMER Merkezleri ile Yunus Emre Enstitüsünden getirecekleri ileri düzey Türkçe bilgisine sahip olduklarını gösteren bir Belge/Sertifika/Diploma sunarak yeterli olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Türk liselerinden mezun adaylar da Türkçeden muaf tutulacaktır. Türkçe düzeyi yetersiz olanlar ise, izinli sayılacakları 1 (bir) yıl içerisinde Türkçe düzeylerini yeterli seviyeye çıkarmakla yükümlü olup, bu süreyi takip eden eğitim- öğretim yılı başına kadar Türkçe düzeylerinin (Üniversitemiz TÖMER merkezince yapılacak sınavda en az “ileri düzey Türkçe sertifikası” veya “Diploması”na hak kazanmaları veya Üniversitelerin TÖMER merkezlerinden yahut Yunus Emre Enstitülerinden getirecekleri ve yukarıda sayılan düzeylerde Türkçe bilgisine sahip olduklarını gösteren bir Belge/Sertifika/Diploma sunmaları halinde) yeterli olduğunu belgelemeleri gereklidir.

 

Madde 18-(1) Yabancı dil hazırlık sınıfı zorunlu olan programlara kaydı yapılan öğrenciler Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe uymakla yükümlüdürler. Üniversitemizce yapılan yeterlik sınavından 100 üzerinden en az 70 puan alan adaylar ya da bu sınava eşdeğer sayılan Yabancı Diller Yüksekokulunca kabul edilen sınavlardan yeterli puan almış olanlar da hazırlık öğretiminden muaf tutulurlar. Aksi takdirde, bu öğrenciler Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına devam etmek zorundadırlar.

 

Madde 19-(1) Kayıt hakkı kazanan adaylardan talep edilecek belgeler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının http://www.oidb.ege.edu.tr web sayfasında ilan edilecektir.

 

Madde 20-(1) Yurt dışından gelen öğrencilerin Üniversitemizde öğrenim görmeleri için 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 39. Maddesindeki şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla “öğrenim meşruhatlı vize” aranmaksızın başvuruları kabul edilerek sonuçlandırılacaktır.

 

Madde 21-(1) Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ülkemizdeki öğrenimleri süresince giderlerini karşılayabilecek maddi yeterlilikte olduklarına yönelik maddi bir güvence belgesi sunmaları gerekir. Maddi güvence ile ilgili belgenin mahiyeti ve tutarı her yıl Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

 

Madde 22-(1) Yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık giderleri öğrenciler tarafından yaptırılacak sağlık sigortası kapsamında ve kendileri tarafından karşılanır.

 

Madde 23-(1) Kayıt hakkı kazanan adaylardan, ilan edilecek kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybetmiş sayılırlar.

 

Madde 24-(1) Kaydı yapıldıktan sonra, alınmış kayıt belgelerinin ve beyanın gerçeğe uymadığı tespit edilen öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilir.

 

Madde 25-(1) Bu yönergede yer almayan ve ortaya çıkabilecek hususlara ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu kararları esas alınır.

 

Madde 26-(1) Yerleştirmelerde Bölüm/Program bazında %20’lik ülke barajı esas alınarak önceden ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

 

Madde 27 –(1) Ege Üniversitesi, diğer üniversiteler ile yapılacak EGEYÖS Puanının Kabulüne İlişkin İşbirliği Protokolüne uygun olarak EGEYÖS Sınavını, belirlenen tarihlerde organize etmek, başvuruları almak, sınavı gerçekleştirmek ve sonuçları duyurmak konusunda sorumludur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlük

Madde 28-(1) Bu Yönerge, Senato tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 29-(1) Bu Yönerge hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ