Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci ve Mezun Canlı Destek Hattı

Öğrenci Konseyi Yönergesi

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam
 

Madde 1 — Bu yönerge; Ege Üniversitesine kayıtlı öğrencileri temsil etmek, haklarını gözetmek, etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulan öğrenci konseyinin kuruluş, yetki ve çalışma esaslarını düzenler.
 

Dayanak
 

Madde 2 — Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 7. ve 65 inci maddeleri ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
 

Tanımlar


Madde 3 — Bu Yönergede geçen;


a) Ege Üniversitesi Öğrenci Konseyi: Ege Üniversitesinde öğrencilerin kendi aralarında demokratik usüllerle kurdukları öğrenci birliğini,


b) Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisi: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki her bir bölüm/program/anabilim dalı öğrencilerinin, kendi aralarından, bulundukları bölüm/program/anabilim dalı öğrencilerini, Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,


c) Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki bölüm/program/anabilim dalı öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,


d) Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki bölüm/program/ anabilim dalı öğrenci temsilcilerinin, kendi aralarından, bulundukları fakülte/ yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu veya enstitü öğrencilerini Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,


e) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,


f) (Değişik: Senato Kararı 27/10/2015 tarih 31/1) Öğrenci Konseyi Kurultayı: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Öğrenci Konseyinin genel kurul toplantısını,


g) Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu: Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda gündem maddelerinin yönerge hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için Öğrenci Konseyi Genel Kurulunca seçilen kurulu,


h) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Öğrenci Konseyinin yönetim organını,


i) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu: Öğrenci Konseyinin denetleme organını,


j) Öğrenci Konseyi Başkanı: Öğrenci Konseyinin ve Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu’nun başkanını, ifade eder.