canlı destek

Öğrenci Konseyi Yönergesi

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam
 

Madde 1 — Bu yönerge; Ege Üniversitesine kayıtlı öğrencileri temsil etmek, haklarını gözetmek, etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulan öğrenci konseyinin kuruluş, yetki ve çalışma esaslarını düzenler.
 

Dayanak
 

Madde 2 — Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 7. ve 65 inci maddeleri ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
 

Tanımlar


Madde 3 — Bu Yönergede geçen;


a) Ege Üniversitesi Öğrenci Konseyi: Ege Üniversitesinde öğrencilerin kendi aralarında demokratik usüllerle kurdukları öğrenci birliğini,


b) Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisi: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki her bir bölüm/program/anabilim dalı öğrencilerinin, kendi aralarından, bulundukları bölüm/program/anabilim dalı öğrencilerini, Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,


c) Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki bölüm/program/anabilim dalı öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,


d) Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki bölüm/program/ anabilim dalı öğrenci temsilcilerinin, kendi aralarından, bulundukları fakülte/ yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu veya enstitü öğrencilerini Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,


e) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,


f) (Değişik: Senato Kararı 27/10/2015 tarih 31/1) Öğrenci Konseyi Kurultayı: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Öğrenci Konseyinin genel kurul toplantısını,


g) Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu: Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda gündem maddelerinin yönerge hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için Öğrenci Konseyi Genel Kurulunca seçilen kurulu,


h) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Öğrenci Konseyinin yönetim organını,


i) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu: Öğrenci Konseyinin denetleme organını,


j) Öğrenci Konseyi Başkanı: Öğrenci Konseyinin ve Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu’nun başkanını, ifade eder.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ