Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci ve Mezun Canlı Destek Hattı

Çift Anadal ve Yandal Yönergesi

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak

 

MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesi’nde lisans düzeyindeki diploma programları arasında çift ana dal ve yan dal programlarında uyulması gereken esasları düzenlemektir.

MADDE 2 - (1) Bu yönerge, Ege Üniversitesi’nde lisans düzeyindeki diploma programları arasında çift ana dal ve yan dal programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

MADDE 3 - (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Kuramlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’e dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen;

 

a) YÖK : Yükseköğretim Kurulunu,

b) Üniversite : Ege Üniversitesini

c) Rektör : Ege Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato : Ege Üniversitesi Senatosunu

e) Birim : Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve konservatuvar,

f) Yönetim Kurulu : Fakülte, yüksekokul ve konservatuvar yönetim kurullarını,

g) Fakülte/Yüksekokul Kurulu : Fakülte, yüksekokul ve konservatuvar kurullarını,

h) AGNO:  Ağırlıklı genel not ortalamasını ifade eder.

 Devamı için tıklayınız.