Çerez Örnek
canlı destek

Çift Anadal ve Yandal Yönergesi

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak

 

MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesi’nde lisans düzeyindeki diploma programları arasında çift ana dal ve yan dal programlarında uyulması gereken esasları düzenlemektir.

MADDE 2 - (1) Bu yönerge, Ege Üniversitesi’nde lisans düzeyindeki diploma programları arasında çift ana dal ve yan dal programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

MADDE 3 - (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Kuramlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’e dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen;

 

a) YÖK : Yükseköğretim Kurulunu,

b) Üniversite : Ege Üniversitesini

c) Rektör : Ege Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato : Ege Üniversitesi Senatosunu

e) Birim : Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve konservatuvar,

f) Yönetim Kurulu : Fakülte, yüksekokul ve konservatuvar yönetim kurullarını,

g) Fakülte/Yüksekokul Kurulu : Fakülte, yüksekokul ve konservatuvar kurullarını,

h) AGNO:  Ağırlıklı genel not ortalamasını ifade eder.

 Devamı için tıklayınız.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ