Çerez Örnek

Yatay Geçiş Yönergesi

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak

 

Amaç       

MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı, ön lisans ve lisans programlarına devam eden öğrencilerin Ege Üniversitesi’ndeki fakülte, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokullarının bünyesinde yer alan eşdeğer diploma programları arasında veya diğer yükseköğretim kurumlarından eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş için esas alınan ilke ve kuralları belirlemektir.

   

Kapsam

MADDE 2 –  (1) Bu yönerge, Ege Üniversitesinde ve Ege Üniversitesi ile diğer yükseköğretim kurumlarındaki ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma programları arasında her türlü yatay geçiş programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

           

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’e dayanılarak hazırlanmıştır.

 
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ