Çerez Örnek

Yabancı Dil Öğretimi Yönergesi

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesinde yabancı dil öğretiminin amaç, kapsam, uygulama ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2-(1) Bu yönerge, Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülmekte olan ortak zorunlu yabancı dil dersleri ve yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programına ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

Madde 3-(1) Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, 44’üncü ve 49’uncu maddeleri ile “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4-(1) Bu yönergede geçen;

a) Üniversite: Ege Üniversitesini,

b)Müdür: Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünü,

c) Senato: Ege Üniversitesi Senatosunu,

d) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarını,

e) Yabancı Diller Yüksekokulu: Ege Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulunu,

f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini ifade eder.

 

      Devamı için Tıklayınız


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ