Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci ve Mezun Canlı Destek Hattı

Yabancı Dil Öğretimi Yönergesi

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesinde yabancı dil öğretiminin amaç, kapsam, uygulama ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2-(1) Bu yönerge, Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülmekte olan ortak zorunlu yabancı dil dersleri ve yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programına ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

Madde 3-(1) Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, 44’üncü ve 49’uncu maddeleri ile “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4-(1) Bu yönergede geçen;

a) Üniversite: Ege Üniversitesini,

b)Müdür: Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünü,

c) Senato: Ege Üniversitesi Senatosunu,

d) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarını,

e) Yabancı Diller Yüksekokulu: Ege Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulunu,

f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini ifade eder.

 

      Devamı için Tıklayınız