EGE ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

Madde 1-(1):  Bu yönerge; Ege Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, enstitü, meslek yüksekokullarının sınavlarına,  ölçme ve değerlendirme esaslarına ilişkin hükümleri içermektedir.

 

Dayanak

Madde 2-(1) Bu yönerge, 22.08.2011 tarih ve 28033 sayı ile Resmî Gazetede yayımlanan Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 8. maddesi  gereğince hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 3-(1) Bu Yönergede geçen;

a)  Üniversite     :  Ege Üniversitesini,

b)  Rektör         :  Ege Üniversitesi Rektörünü,

c)  Senato         :  Ege Üniversitesi Senatosunu,

d)  Birim            : Ege Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokullarını ifade eder.

 

Kısaltmalar

Madde 4- (1)

AGNO       :  Ağırlıklı genel not ortalaması

BDS           :  Bağıl değerlendirme sistemi

DDS           :  Doğrudan değerlendirme sistemi

FSAL         :  Final sınavı alt limiti

FSP            :  Final sınavı puanı 

HBP           :  Ham başarı puanı

HBPAL     :   Ham başarı puanı alt Limiti

HBPO        :  Ham başarı puanı ortalaması

OKAL       :  Ortalamaya katma limiti

YİP            :  Yarıyıl içi / yıl  içi puanı, 

YİPKY      : Yıl içi puanı katkı yüzdesi

YSPKY     :  Yıl sonu puanı katkı yüzdesi

 


  Devamı için Tıklayınız