Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci ve Mezun Canlı Destek Hattı

Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

Madde 1-(1):  Bu yönerge; Ege Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, enstitü, meslek yüksekokullarının sınavlarına,  ölçme ve değerlendirme esaslarına ilişkin hükümleri içermektedir.

 

Dayanak

Madde 2-(1) Bu yönerge, 22.08.2011 tarih ve 28033 sayı ile Resmî Gazetede yayımlanan Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 8. maddesi  gereğince hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 3-(1) Bu Yönergede geçen;

a)  Üniversite     :  Ege Üniversitesini,

b)  Rektör         :  Ege Üniversitesi Rektörünü,

c)  Senato         :  Ege Üniversitesi Senatosunu,

d)  Birim            : Ege Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokullarını ifade eder.

 

Kısaltmalar

Madde 4- (1)

AGNO       :  Ağırlıklı genel not ortalaması

BDS           :  Bağıl değerlendirme sistemi

DDS           :  Doğrudan değerlendirme sistemi

FSAL         :  Final sınavı alt limiti

FSP            :  Final sınavı puanı 

HBP           :  Ham başarı puanı

HBPAL     :   Ham başarı puanı alt Limiti

HBPO        :  Ham başarı puanı ortalaması

OKAL       :  Ortalamaya katma limiti

YİP            :  Yarıyıl içi / yıl  içi puanı, 

YİPKY      : Yıl içi puanı katkı yüzdesi

YSPKY     :  Yıl sonu puanı katkı yüzdesi

 


  Devamı için Tıklayınız