Çerez Örnek

Öğrenci Kayıt-Kabul Yönergesi

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde 1: Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Eğitim – Öğretim Yönetmeliklerinin ilgili hükümlerine ilişkin uygulama esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2: Bu yönerge; öğrenci kabulü, kayıt, kayıt yenileme, öğrenime ara verme, eş zamanlı öğrenim görme ve kayıt silme işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

Madde 3: Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, ilgili mevzuat ile Ege Üniversitesi’nin Eğitim - Öğretim Yönetmelikleri esas alınarak hazırlanmıştır. (Değişik: 02/04/2020 tarihli ve 10/2 sayılı Senato Kararı)

 

 

Tanımlar

Madde 4: Bu yönergede geçen;

a) Üniversite: Ege Üniversitesini,

b) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

c) Senato: Ege Üniversitesi Senatosunu,

d) Birim: Ege Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokulunu,

e) YDYO: Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

 f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini ifade eder

 

Devamı için tıklayınız.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ