Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci ve Mezun Canlı Destek Hattı

Özel Öğrenci Yönergesi

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki özel öğrenci statüsü ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönerge önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki özel öğrenci statüsüne ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 22. Maddesi ve Lisansüstü Eğitim Öğretim yönetmeliğinin 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

 

a) Üniversite: Ege Üniversitesini,

b) Birim: İlgili fakülte,enstitü, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokulunu,

c) Birim Yönetim Kurulu: İlgili birimlerin yönetim kurulunu,

d) Özel Öğrenci: (1) Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkanı tanınan öğrenciyi (Ek:RG-18/3/2016-29657); veya

(2) Lisansüstü programlarda belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak amacıyla, ders ücreti karşılığında ders almak isteyen ve ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile üniversitemiz derslerine kaydı yapılan öğrenciyi;

tanımlamaktadır.

Devamı için tıklayınız.