Çerez Örnek

Özel Öğrenci Yönergesi

T.C.

EGE ÜNİVERSİTESİ

ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki özel öğrenci statüsü ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönerge önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki özel öğrenci statüsüne ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 22. Maddesi ve Lisansüstü Eğitim Öğretim yönetmeliğinin 31. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Değişik:Senato-11/06/2021- 11/6)

 

Devamı İçin Tıklayınız

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ