Çerez Örnek

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

YÖNETMELİK

15 Aralık 2017  CUMA

 

 

Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlar

ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; lisansüstü programlara öğrenci kabulü ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim ve ölçmedeğerlendirme

süreçlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü

maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini (European Credit Transfer System),

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye ders ve yüksek lisans tezi, dönem projesi, doktora tezi ve sanatta

yeterlilik tezi gibi uygulama ve tez çalışması dönemlerinde danışmanlık yapmak üzere anabilim/anasanat dalı

önerisiyle ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

ç) Elektronik bilgi yönetim sistemi: Üniversitenin eğitim-öğretim organizasyonuna ilişkin tüm verilerinin,

yönetilmesi, depolanması ve raporlanmasını sağlayan elektronik bilgi yönetim sistemi yazılımının genel adını,

d) Enstitü: Ege Üniversitesine bağlı Eğitim, Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitülerini,

e) Enstitü anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü

Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve

enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

f) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalı kurulunu,

g) Enstitü kurulu: İlgili enstitü kurulunu,

ğ) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitü yönetim kurulunu,

h) GMAT: Uluslararası Graduate Management Admission Test sınavını,

ı) GRE: Uluslararası Graduate Record Examination sınavını,

i) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf

yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

j) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

k) Senato: Ege Üniversitesi Senatosunu,

l) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

m) Üniversite: Ege Üniversitesini,

n) Yabancı Diller Yüksekokulu: Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

o) Yerel kredi: Yarıyıl boyunca devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile bir haftalık

uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamını,

ö) Yerleştirme puanı: Adayın başvurduğu lisansüstü program için aranan şartlar kapsamında mezuniyet not

ortalaması, ALES, TUS ve benzeri merkezi sınav puanları ile yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat

puanından üretilen kesin kayıtta kullanılan puanı,

ifade eder.Devamı için Tıklayınız

GÜNCEL LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ