EGE ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

EGE ÜNİVERSİTESİ 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YUDAB BURS BAŞVURULARI

EGE ÜNİVERSİTESİ

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YUDAB BURS BAŞVURULARI

 

TEMEL BİLGİLER

 

YUDAB Burs Programı Nedir?

 

Devlet yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta ve doktora tez aşamasında olan araştırma görevlilerinin mecburi hizmet yükümlülüğüne ilişkin hükümler uygulanmaksızın en az altı ay veya en fazla bir yıl süreyle yurtdışına burslu ve yol giderleri karşılanarak gönderilmesidir.

 

YUDAB Burs Programına Kimler Katılabilir?

Devlet üniversitelerinde ekte belirtilen öncelikli alanlarda doktora eğitiminin tez aşamasında olan araştırma görevlileri katılabileceklerdir.

 

Diğer Burslar ve Krediler

 

Bu kapsamda burs almaya hak kazanan araştırma görevlilerinin, başka bir kurumdan burs, kredi veya destek alması, YUDAB’dan yararlanmasına engel değildir.

 

YUDAB Burs Programı Süresince Burslar

 

Yurt dışı araştırma burs tutarı aylık 4.500 TL’yi geçmemek üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Bu kapsamda yurt dışına gönderilen araştırma görevlilerine 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yevmiye ödenmez. İlgililere söz konusu Kanun kapsamında gidiş ve dönüş yol masrafları ile vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıta masrafları da bir sefere mahsus olmak üzere karşılanabilir. Ulaşım destek miktarı; gerçek yol giderini geçmemek üzere gidiş-dönüşü kapsayacak şekilde Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı YUDAB burs başvuru dönemi için Yükseköğretim Yürütme Kurulunca belirlenen aylık destek tutarları aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

 

Kategori

Bölgeler

Aylık Destek (TL)

Ulaşım Destek

Gidiş Dönüş (TL)

1.Kategori

Asya Pasifik, Kuzey Amerika, Latin Amerika

4.500

5.500

2. Kategori

Avrupa, Orta Asya, Sahraaltı Afrika

4.000

4.500

3. Kategori

Güney Asya, Güney Kafkasya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Balkanlar

3.500

3.500

 

 

YUDAB Burs Programından Kaç Defa Yararlanabilinir

 

Araştırma görevlileri, doktora eğitimleri süresince bu destek programından sadece bir kez faydalanabilir.

 

YUDAB Burs Programı Faaliyeti Süresi

Araştırma görevlilerinin yurt dışında en az 6 ay en fazla 1 yıl süreyle araştırma ve çalışma yapması gerekir.

 

Başvuru Şartları

1- T.C. vatandaşı olmak,

2- YÖK’ün öncelikli alanlarında doktora eğitiminin tez aşamasında olmak,

3-Araştırma görevlisi olmak,

4- “Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve QS tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında, son 3 (üç) yıl içerisinde alan sıralamasında %60’lık dilim içerisine giren üniversitelerden birinden en az altı ay en fazla bir yıl süre için davet mektubu almış olmak,

5- Çalışmada kullanılacak yabancı dili, araştırmayı yürütebilecek düzeyde bildiğini son 5 yıl içerisinde yapılan YÖKDİL, YDS, E-YDS’den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından muadili en az 65 puan aldığını gösterir dil sınav sonucunu belgelendirmek,

6- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak),

7- Başvuru tarihi itibariyle, yüksek lisans dereceli doktora programları için 01.01.2016 ve lisans dereceli doktora programları için 01.01.2015 tarihinden itibaren doktora eğitimine başlamış olmak. 

 

 

YUDAB Burs Programı Başvuru ve Süreç Takvimi

 

YÖK’ün YUDAB Başvuru Sistemine Başvuru Tarihleri

04 Nisan - 31 Mayıs 2019

   

Başvuru Formlarının ilgili Enstitülere Son Teslim Tarihi

11 Haziran 2019

Enstitülerin Formları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı YÖK Bursları Takip Şubesine Son Teslim Tarihi

12 Haziran 2019

Başvuru Formlarının Rektörlüğümüzce YÖK’e Son Teslim Tarihi

14 Haziran 2019

 

Başvuru Şekli, Başvuru ve Değerlendirme

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının https://yudab.yok.gov.tr/ sayfasından sisteme girilecek ve başvuru için Yükseköğretim Kurulunun talep ettiği belgeler başvuru sistemine PDF formatında yüklenecektir. Tüm bilgi ve belgelerin sisteme eklenmesi sonrasında “Başvuruyu Tamamla” butonu ile başvuruyu tamamlamak gerekmektedir. Aksi takdirde Yükseköğretim Kurulu başvuruları işleme almamaktadır. Başvuru tamamlandıktan sonra değişiklik yapılamamaktadır.

 

Başvuruyu yapan araştırma görevlisi, sistemden 2 adet "YUDAB Başvuru Formu" çıktısını PDF formatında alacaktır. Çıktıları, kendisi imzalayacak ve danışmanına imzalatacaktır. (Başvuru yapan araştırma görevlilerinin başvuru için tez danışmanlarından onay almaları gerekmektedir. Bir tez danışmanı, ilgili başvuru döneminde danışmanlığını yaptığı araştırma görevlileri arasından en fazla ikisine referans olabilir.) İmzalı çıktılardan birini kadrosunun bulunduğu üniversiteye ve diğerini öğrenciliğini sürdürdüğü üniversiteye teslim edecektir.

Başvuru formları Enstitü Müdürlükleri tarafından en geç 06 Haziran 2019 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı YÖK Bursları Takip Şubesine göndereceklerdir. Başvurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı YÖK Bursları Takip Şubesi kanalıyla 14 Haziran 2019 tarihine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilecektir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yapılacak değerlendirme neticesinde yeterliğe sahip olduğu belirlenen en fazla 200 araştırma görevlisi programdan faydalandırılacaktır.

 

Araştırma görevlilerinin başvuruları, Yükseköğretim Yürütme Kurulunca değerlendirilecek ve

kabul edilenler yükseköğretim kurumlarına bildirilecektir.

 

Görevlendirme

 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunca YUDAB burslusu olması uygun bulunan ve üniversitemize bildirilen bursiyerin seçildiğine ilişkin bilgi Enstitü Müdürlüğüne gönderilir. Enstitü Müdürlüğü, bursiyerin az 6 ay-en fazla 1 yıl olmak üzere YUDAB kapsamında yurt dışında görevlendirmesinin uygunluğuna ilişkin Yönetim Kurulu Kararı alır ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı YÖK Bursları Takip Şubesi ile görevlendirmenin yapılabilmesi için Personel Daire Başkanlığına gönderir. Görevlendirme Personel Daire Başkanlığı tarafından 2547 sayılı Kanunun 39’uncu maddesi uyarınca yapılır. 

 

 

Yurt Dışına Gönderilen YUDAB Bursiyerlerine Mahsus Yüklenme Senedi Ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi

 

“Öncelikli Alanlarda Doktora Eğitimi Yapan Araştırma Görevlilerinin Yurt Dışına Gönderilmesi Halinde Verilecek Desteklere İlişkin Usul Ve Esaslar” kapsamında yurt dışına gönderilen araştırma görevlilerinden doktora tez çalışmalarını tamamladıktan sonra, mücbir sebepler hariç olmak üzere, yurt içindeki yükseköğretim kurumuna dönmeyenler, döndükten sonra doktorasını tamamlayamayanlar ile doktora süresinin bitiminden önce herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilenler, yurt içi aylıkları hariç olmak üzere bu kapsamda yapılan tüm masrafların iki katı tutarında borçlandırılır ve kendilerine yurt dışına çıkmadan önce bu kapsamda YÖK tarafından hazırlanan ve ekte yer alan Taahhütname ve Kefaletname senedi imzalatılır.

 

“Yurt Dışına Gönderilen YUDAB Bursiyerlerine Mahsus Yüklenme Senedi Ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi” ilgili Enstitü Müdürlüğünde, birim amirinin huzurunda bursiyer ve iki müşterek borçlu ve müteselsil kefil ile birlikte imzalanır. Enstitü Müdürlüğü imzalanan senetlerin bir nüshasını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı YÖK Bursları Takip Şubesine diğer nüshasını Personel Daire Başkanlığına gönderir.

 

Yurtdışı Eğitim Süreci İzleme

 

Bursiyer, yurt dışında bulunduğu süre içerisinde bursu başlatılmasından sonraki her üç aylık dönemde, başvuru esnasında sunduğu araştırma programına uygun ve davet eden araştırmacı ile yurt içi doktora tez danışmanın imzalarını içeren bir rapor hazırlar ve bu raporu Enstitü Yönetim Kuruluna sunar.

Bursiyerin yurt dışında araştırmasını tamamladıktan sonra en geç iki ay içerisinde yurt dışında yaptığı araştırma ve çalışmalar ile ilgili bir nihai raporu, davet eden araştırmacı ve yurt içi doktora tez danışmanının imzalarıyla birlikte Enstitü Yönetim Kuruluna sunar. Enstitü kurul kararı YÖK’e gönderilmek üzere ilgili Enstitü Müdürlüğü tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı YÖK Bursları Takip Şubesine iletilir. YÖK Bursları Takip Şubesi bu süre içerisinde iletilen nihai raporu YÖK’e gönderir.

 

Destek Ödemeleri

 

Yükseköğretim kurumları, bütçelerine gelir kaydedilen burs tutarlarını bursiyerlere tek seferde veya aylıklar halinde ödeyebilir.

 

Harcama ve İade

 

Bursiyerlerin burs şartlarını kaybetmesi halinde, iadesi gereken burs miktarlarının bu durumun ortaya çıktığı günü takip eden en geç 1 ay içerisinde bursiyer tarafından üniversiteye geri ödenmesi gerekmektedir.

 

Bursun Sonlandırılması

 

Kamu görevinden çıkarılmış veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevine son verilmiş olanlar ile Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunduğu anlaşılanların burs ödemeleri hemen sonlandırılır.

 

EKLER

 

YUDAB Öncelikli Alanlar Tablosu

Öncelikli Alanlarda Doktora Eğitimi Yapan Araştırma Görevlilerinin Yurt Dışına Gönderilmesi Halinde Verilecek Desteklere İlişkin Usul Ve Esaslar

Yurt Dışına Gönderilen YUDAB Bursiyerlerine Mahsus Yüklenme Senedi Ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi

YÖK YUDAB Başvuru Duyurusu