Çerez Örnek

2024-2025 GÜZ YARIYILI ÇİFT ANADAL BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuru Tarihleri: 8-12 Temmuz 2024 (Başvuru sistemi 8 Temmuz 2024  tarihinde saat 08.00’de açılacak ve 12 Temmuz 2024 tarihinde saat 17.00’de kapanacaktır.)

Yabancı Dil Sınavı: 17 Temmuz 2024

Başvuruların Değerlendirilmesi: 16-23 Temmuz 2024

Sonuçların İlanı: 25 Temmuz 2024

Asıl Kayıt: 26-29 Temmuz 2024

Yedek Kayıt: 31 Temmuz 2024

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunca düzenlenecektir.

Yabancı dil yeterlik sınavına ilişkin ayrıntılı bilgiye Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün http://www.ydy.ege.edu.tr sayfasından ulaşılabilecektir.

Ege Üniversitesi Çift Anadal ve Yan Dal Yönergesi’nin 6. (1.)(f) maddesinin “Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı programı olan çift anadal programlarına yabancı dil yeterlik sınavını başaramamış öğrenciler kabul edilemez”  hükmü uyarınca;

Öğretim dili Türkçe programlarda okuyan öğrencilerin, kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren programlara çift anadal başvurusu yapması durumunda yabancı dil sınavına girerek başarılı olmaları gerekmektedir.

Öğretim dili kısmen yabancı dil olan programlarda okuyan öğrencilerin, tamamen yabancı dilde eğitim veren programlara (Kimya Mühendisliği hariç)  çift anadal başvurusu yapması durumunda yabancı dil sınavına girerek başarılı olmaları gerekmektedir.

Kısmen yabancı dil olan programlarda okuyan öğrencilerin, kısmen yabancı dilde eğitim veren programlara çift anadal başvurusu yapması durumunda Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan hazırlık muafiyet sınavından aldıkları puanlar üç yıl süreyle geçerlidir. (01.07.2021 tarih ve 14/2 sayılı Senato kararı ve 11.02.2021 tarih ve 3/12 sayılı Senato kararı ile çevrimiçi yapılmasına karar verilen 2021 yılında yapılan “Yabancı Dil Muafiyet Sınavları” sınav sonuçlarının sadece 2021 yılı içinde yapılan iş ve işlemler için geçerli olacağına ilişkin 05.08.2021 tarih ve 18/2 sayılı Senato kararı uyarınca söz konusu sınavlardan başarılı olan öğrencilerin de yeniden yabancı dil sınavına girerek başarılı olmaları gerekmektedir.)

BAŞVURU ŞEKLİ  

Başvurular OBYS ( Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi) öğrenci kullanıcı hesapları üzerinden Çift Anadal/Yandal Başvuru sekmesinden yapılacaktır. Ayrıca başvuru belgesi teslim edilmeyecektir.

Öğrencilerin programlara başvuru yapmadan önce başvuru duyurularını, ilgili yönergeleri, başvurmak istedikleri programın katalog bilgilerini (programda yer alan dersler, ön koşullar nedeni ile alınması gereken toplam ders sayısı vb.) ilgili Bölüm Başkanlığının web adresinden incelemeleri önerilir.

Kontenjanlar için tıklayınız.

Ege Üniversitesi Çift Ana Dal ve Yan Dal Yönergesi için tıklayınız.

 

BAŞVURU KOŞULLARI 

- Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında, anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

- Genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 ve halen kayıtlı bulunduğu ana dal programında, bulunduğu sınıfın başarı sıralaması itibariyle en üst %20’sinde yer almalıdır.

- Ana dal diploma programındaki AGNO’su 100 tam puan üzerinden en az 70 olan ancak, ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de yer almayan öğrencilerden çift ana dal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift ana dal programına başvurabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin başvuruları, AGNO’su 100 tam puan üzerinden en az 70 olan ve sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de yer alanların kabulü yapıldıktan sonra kontenjan kalması halinde değerlendirilir.

- Öğrenci, başvurduğu yarıyıla kadar ana dal diploma programında almakla yükümlü olduğu tüm derslerden başarılı olmalıdır.

- Kayıt dondurma haricinde öğrencinin yarıyıl/yıl kaybı olmamalıdır.

- Çift ana dal diploma programlarına başvurabilmek için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar ana dal diploma programında almakla yükümlü olduğu tüm derslerden başarılı olması gerekir.

- Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

- Çift ana dal programından kendi isteği ile kaydını sildiren bir öğrenci, yeniden aynı programa başvuramaz.

- Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan çift ana dal programlarına yabancı dil yeterlik sınavını başaramamış öğrenciler kabul edilmezler.

- Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, belirlenen diğer şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir.

- DGS ile yerleşen adaylar, başarı sıralaması şartı bulunan programlarda çift anadal yapamayacaklardır.

DEĞERLENDİRME

Başvurular, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Ege Üniversitesi Çift Anadal ve Yan Dal Yönergesi” hükümleri çerçevesinde ilgili yönetim kurullarınca yapılacaktır.

SONUÇLAR

Sonuçlar, 25 Temmuz 2024 tarihinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı internet sayfasında ilan edilecektir.

KAYITLAR

Asıl kayıtlar; 26-29 Temmuz 2024 tarihlerinde, yedek kayıt ise  31 Temmuz 2024 tarihinde yapılacaktır. Kayıtlarla ilgili kayıt tarihlerinden önce ayrıca duyuru yapılacaktır.

 

Öğrencilerin kayıt yenileme (ders kaydı) için ilgili Fakülteye müracaat etmeleri gerekmektedir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ