Çerez Örnek

7417 SAYILI AF KANUNU BAŞVURU VE KAYIT DUYURUSU

 

Son kayıt tarihi: 3 Şubat 2023

05.07.2022 tarihli ve 31887 sayılı sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35. maddesi ile 2547 Sayılı Kanun’a eklenen Geçici 83. maddede;

 

Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkum olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Birinci fıkra kapsamında yeniden öğrenime başlayanların askerlik ertelemeleri 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 20 nci maddesindeki usul ve esaslara göre yapılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS puanı giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olanlar, bu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecektir. Bu kapsamda farklı bir diploma programından yatay geçişle kabul edilecek öğrenci sayıları, ilgili programa kayıtlı öğrenci sayısı ve üniversitenin fiziki koşulları dikkate alınmak suretiyle belirlenir. Buna ilişkin usul ve esaslar yükseköğretim kurumları senatolarınca belirlenir.

 

Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer programlara yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.” denilmektedir.

 

Bu Maddeden Yararlanabilecekler:

 

5 Temmuz 2022 tarihine kadar, Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkum olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayan öğrencileri kapsamaktadır.

Anadal lisans programından mezun olan ancak, çift anadal ve yandal programlarından ilişiği kesilen öğrenciler anadal lisans programından mezun olduktan sonra çift anadal programından ilişiği kesilenler çift anadal programı için af kanunu kapsamında başvuru yapabilecekler, yan dal programının sertifika programı olduğu dikkate alınarak af kanunu kapsamında başvuru yapamayacaklardır.

 

Bu Maddeden Yararlanamayacaklar:

 

 • 5 Temmuz 2022 tarihi ve sonrasında ilişiği kesilenler,

 • Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkum olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler

bu maddeden yararlanamazlar.

 

Başvuru Süresi ve Başlama Dönemleri :

 

 • Başvurular kanunun resmi gazetede yayımlandığı 5 Temmuz 2022 tarihinden başlayarak 7 Kasım 2022 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.

 

 • Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde Üniversitemizin ilgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna başvurmaları halinde bu kanundan yararlanabileceklerdir.
 • Ön Lisans, lisans ve lisansüstü programlara 14.10.2022 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapan ve 21.10.2022 mesai bitimine kadar kayıt olanlar geçen sürenin devamsızlıktan sayılması koşuluyla 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren eğitime başlatılacak, belirtilen başvuru ve kayıt tarihlerinden sonra başvuru ve kayıt yaptıranlar 2022-2023 bahar yarıyılından itibaren eğitime başlatılacaktır.
 • Yabancı dil hazırlık sınıfında iken kaydı silinen/yabancı dil şartını yerine getirmeyen veya programlarına sonradan yabancı dil hazırlık eğitimi zorunluluğu getirilen ön lisans veya lisans düzeyindeki programlara bu kanundan yararlanarak eğitimlerine devam etmek üzere başvuran öğrencilerden öncelikle yabancı dil hazırlık sınıfını başarmaları istenecektir. Öğrencilerin eşdeğer yabancı dil belgesi bulunmuyor ise hazırlık sınıfı eğitimi yıllık olduğundan 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı başında yapılacak muafiyet sınavına tabi tutulacaklardır. Yabancı dil yeterlik sınavına ilişkin ayrıntılı bilgiye Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün http://www.ydy.ege.edu.tr sayfasından ulaşılabilecektir.

 

Başvuru Şekli:

 

Başvurular, kaydın silindiği ilgili Enstitü / Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokullarına bizzat, (bizzat gelinemediği durumlarda Noter vasıtasıyla vekil tayin edilecek kişi “Vekaletname” ile birlikte başvurarak başvuru işlemini gerçekleştirebilecektir,) veya posta yoluyla başvuru için gerekli belgeler ile birlikte başvuru süreleri içerisinde yapılacaktır. Postadaki gecikmelerden ve kayıplardan Üniversitemiz sorumlu olmayacak bu sorumluluk tamamen başvurana ait olacaktır.

 

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 

   - Başvuru Dilekçesi ,

 

- Savcılıktan/E-Devletten alınacak “Adli Sicil Kaydı”,

 

- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

- Üniversitemize ÖSYM/YKS tarafından yerleştirildiği halde    kayıtlanamayanların ayrıca belirtilen belgelere ilave olarak ÖSYS/YKS Yerleştirme Belgesi

ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

T.C. Uyruklu Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

Başvuran öğrencilerin ilgili birimin Yönetim Kurullarınca alınacak kabul kararlarının Başkanlığımıza iletilmesinin ardından sistem üzerinden elektronik olarak alınacaktır.

           E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız. (E-Kayıt sistemi son kayıt günü  saat 17:00'ye kadar açık olacaktır)

Son kayıt tarihi: 3 Şubat 2023


Kayıt Belgeleri:

 • Ön lisans/lisans kaydında lise diploması onaylı örneği
 • Yüksek lisans kaydında lisans diploması örneği
 • Doktora kaydında yüksek lisans diploması örneği
 • Adli sicil kaydı (E-Devletten doğrulama kodlu alınan belgeler de kabul edilecektir.)
 • Sağlık raporu ile öğrenci kabul eden programlar için sağlık raporu

Sağlık raporu ile öğrenci kabul eden programlar için tıklayınız.

 • Fotoğraf (Fotoğrafın jpeg formatında olması gerekmektedir)

Yukarıda belirtilen belgeler kayıt sistemine yüklenerek kaydı tamamla butonuna basılarak kayıt başvurusu tamamlanacaktır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı kayıt belgelerini kontrol ederek uygun olanların kaydını tamamlayacaktır. Belgeleri uygun olmayanların kayıt başvurusu düzenleme için açıklama yazılarak geri gönderilecektir. Düzenlemedeki öğrencilerin açıklamaya uygun olarak belgelerini tamamlayarak sisteme yüklemesi ve kaydı tamamla butonuna basarak kayda göndermesi gerekmektedir. Kayıt işlemi yapan tüm öğrencilerin bu sistem üzerinde kesin kaydın tamamlandığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

Uluslararası (Yabancı Uyruklu) Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

 

Kayıtlar, öğrenci hakkında Fakülte/Yüksekokul/Enstitü kararının çıkmış olması şartı ile 25 Kasım 2022’ye kadar alınacaktır. Kayıtlar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı binasında mesai saatleri (08-17:00) içinde yüz yüze yapılacaktır. Kayıt için gerekli evraklar şunlardır;

1. Lise Diploması ve lise transkriptinin orijinalleri,

2. Lise Diploması ve lise transkriptinin Türkiye’deki noter ya da Türk elçiliğinden onaylı Türkçe Çevirisinin orijinalleri*,

3. Lise eğitimini yurtdışında görerek tamamlayan TC uyruklu adaylar için lise eğitimini yüz yüze gördüğüne dair okuldan alınan resmi yazı ve e-devlet üzerinden alınan yurtdışı giriş çıkışları gösteren barkodlu belgenin orijinalleri,

4. Yurtdışında bulunarak açıköğretim lisesinden mezun TC uyruklu adaylar için e-devlet üzerinden alınan yurtdışı giriş çıkışları gösteren barkodlu belge ve yurtdışı ikametgahı gösterir e-devletten tarihçeli yerleşim yeri belgesi (bu belge yok ise öğrenim gördükleri dönemlere ait yurtdışı ikametgah belgesi ve bunun Türkiye’deki noter ya da Türk elçiliğinden onaylı Türkçe çevirisinin orijinali*), 

5. Lise Denklik Belgesinin orijinali**, (Aday Türkiye’de ise; Milli Eğitim Bakanlığı veya İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınacak, aday Türkiye dışında ise; bulunduğu ülkedeki T.C. Elçiliği/Konsolosluğundan alınacak) 

6. Pasaportun Türkiye’deki noter ya da Türk elçiliğinden onaylı Türkçe çevirisinin orijinali*, (Türkçe pasaportlar için çeviriye gerek yoktur)

7. İkamet Tezkeresi/mavi kart/tc kimlik/koruma kartı fotokopisi,

8. 3 Adet fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır), 

9. Doğum ile yabancı uyruklu olup, daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları, Türk vatandaşlığına geçiş tarihini gösteren “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” belgesinin orijinali, 

10. Finansal Garanti Mektubu (Öğrencinin formu, kayıtlardan önce eğitim masraflarını karşılayacak kişiye doldurtarak imzalatması ve bunu tarafımıza sunması gerekmektedir.) 

11. Varsa Türkçe C1 belgeniz (Üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden ya da Yunus Emre Enstitüsünden Türkçe C1 belgesi. Türk/KKTC lisesi mezunu adaylar Türkçeden muaf sayılacaktır)

*Türkçe çeviriler, yurtiçinde Türkiyedeki noterlerden, yurtdışında Türk elçiliklerinden onaylı olmalıdır.

** Aday Türkiye’de ise; Milli Eğitim Bakanlığı veya İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınacak, aday Türkiye dışında ise; bulunduğu ülkedeki T.C. Elçiliği/Konsolosluğundan alınacaktır.

Türk/KKTC lisesi mezunu öğrencilerin denklik belgesi almasına ve diploma transkript tercümesi yaptırmasına gerek yoktur.

 

 

 • AF YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU

Öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği aynı veya farklı diploma programlarının kayıt yılına ait merkezi yerleştirme (ÖSYS/YKS/DGS) puanını sağlamış olması, kayıt yılı itibariyle bulunmayan veya öğrenci almayan programlara yatay geçiş başvurularında 2022 yılı YKS/DGS taban puanını sağlamış olması gerekmektedir.

Af Yatay Geçiş Başvuru Belgeleri:

 

7417 sayılı kanundan yararlanarak ilişiği kesildiği Üniversiteye yeniden kayıt yaptırdığına dair Öğrenci Belgesi veya Kayıt Belgesi (Belge, Islak imzalı ve mühürlü / E-Devletten alınan doğrulama kodlu / E-imzalı olarak da kabul edilecektir.)

ÖSYS/YKS/LYS/YGS/DGS v.b. yerleştirme sonuç belgesi (Sonuç belgesi ÖSYM doğrulama kodlu olmalı veya kayıtlı olunan üniversite tarafından onaylatılmalıdır),

ÖSYS/YKS/LYS/YGS/DGS v.b. tüm alanlardan almış olduğu puanları gösteren sonuç belgesi (Sonuç belgesi ÖSYM doğrulama kodlu olmalı veya kayıtlı olunan üniversite tarafından onaylatılmalıdır),

Eski öğrenciliği süresi içerisinde almış olduğu dersler var ise bu derslere ait transkript, (Belge, Islak imzalı ve mühürlü / E-Devletten alınan doğrulama kodlu / E-imzalı olarak da kabul edilecektir.)

Eski öğrenciliği süresi içerisinde almış olduğu dersler var ise bu derslere ait ders içeriklerine dair onaylı belge, (Belge, Islak imzalı ve mühürlü / E-imzalı olarak da kabul edilecektir.)

Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan kısmen yabancı dilde eğitim veren programlara başvuranlar için ÖSYM tarafından yapılan veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından uluslararası sınavlarla eşdeğerliliği kabul edilen ve Ege Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi Yönergesinin eşdeğerlik tablosunda belirtilen yabancı dil sınav belgesi (*)(Eş değer yabancı dil sınav sonuç belgesi bulunmayanlar yapılacak olan sınava katılacaklardır.);

Tamamen yabancı dilde eğitim veren programlara başvuranlar için ÖSYM tarafından yapılan veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından uluslararası sınavlarla eşdeğerliliği kabul edilen ve Ege Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi Yönergesinin eşdeğerlik tablosunda belirtilen yabancı dil sınav belgesi(*)(Eş değer yabancı dil sınav sonuç belgesi bulunmayanlar yapılacak olan sınava katılacaklardır. Dil bölümlerine müracaat edenlerin eş değer sınav belgesi olsa bile speaking sınavına (konuşma düzeyi sınavı) girmesi gerekmektedir. Bu durumdaki başvuru sahiplerinin Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu ile irtibata geçmesi gerekmektedir.);

Eşdeğer yabancı dil sınavları için tıklayınız.

 

Af yatay geçiş başvuru ve kayıt tarihleri:

 

Güz Yarıyılı Başvuru ve Kayıt Takvimi

Af Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri: 05 - 09 Eylül 2022

Yabancı Dil Sınavı: 13 Eylül 2022

Değerlendirme: 12-19 Eylül 2022 (Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren programlar için bu tarih yabancı dil sınav sonuçlarının ilanı ile başlar.)

Sonuçların İlanı: 21 Eylül 2022

Asıl Kayıt: 22-23 Eylül 2022

Yedek Kayıt: 27 Eylül 2022

 

Bahar Yarıyılı Başvuru ve Kayıt Takvimi

Af Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri: 2-6 Ocak 2023

Yabancı Dil Sınavı: 10 Ocak 2023

Değerlendirme: 9-16 Ocak 2023 (Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim veren programlar için bu tarih yabancı dil sınav sonuçlarının ilanı ile başlar.)

Sonuçların İlanı: 18 Ocak 2023

Asıl Kayıt: 19 – 20 Ocak 2023

Yedek Kayıt: 24 Ocak 2023

 

Başvuru Şekli:

 

Başvurular sistem üzerinden alınacak ve başvuru belgeleri sisteme pdf formatında yüklenecektir.

Başvuru için tıklayınız.

Başvuru yapacağı programın ilgili yıldaki ve puan türündeki taban puanını sağlayamayanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren programlara başvuru yapacak adayların yabancı dil sınavına girmesi veya eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan yeterli puana sahip olması gerekir.

Eşdeğer yabancı dil sınavları için tıklayınız.

 

KISMEN YABANCI DİLLE EĞİTİM VEREN PROGRAMLAR

Fen Fakültesi (Tüm Bölümler),

Edebiyat Fakültesi (Psikoloji)

Hemşirelik Fakültesi,

Eğitim Fakültesi ( Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Tüm Bölümler)

Havacılık Meslek Yüksekokulu (Tüm Bölümler)

Çeşme Turizm Fakültesi [Turizm Rehberliği (2021-2022 Eğitim Öğretim Yılından itibaren)]

TAMAMEN YABANCI DİLLE EĞİTİM VEREN PROGRAMLAR

Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Alman Dili ve Edebiyatı

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

Mütercim Tercümanlık (Almanca)

Mühendislik Fakültesi (Tüm Bölümlerin eğitim dili 2022 yılında %100 İngilizce olmuştur. 2022 yılından önce eğitim dili Tekstil ve Deri Mühendisliği için Türkçe, diğer programlar için %30 İngilizcedir. 1. Sınıfa gelecek öğrenciler %100 İngilizce programda eğitim göreceklerdir.)


Değerlendirme

Başvuru tarihlerinden sonra tüm başvurular ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurullarınca değerlendirilecektir. Başvuru koşullarını sağlamayan, eksik belge ile başvuranların talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Kayıt

 

Başvuran öğrencilerin ilgili birimin Yönetim Kurullarınca alınacak kabul kararlarının Başkanlığımıza iletilmesinin ardından sistem üzerinden elektronik olarak alınacaktır.

 

E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız.

 

Kayıt Belgeleri:

 

 

7417  Sayılı Kanunun 35. Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 83. Maddesinden Yararlanacak Öğrenciler İçin Genel Bilgilendirme:

 

 • Kanun hükümlerinden yararlanarak öğrenime başlayabilmek için başvuruda bulunmak yeterli olmayıp, kesin kayıt tarihlerinde kesin kayıt işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 • Başvurusu kabul edilerek kayıtlanan öğrenciler yürürlükteki eğitim-öğretim yönetmeliği ve mevzuatlara tabi olacaklardır.
 • Kayıt hakkı kazananların yerleştirildikleri programlarda zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi bulunması halinde, kayıt tarihinden sonra belirlenecek tarihte yabancı dil yeterlik sınavına alınacaklardır.
 • Eşdeğer yabancı dil sınav sonucu olanların belgeleri “Ege Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi Yönergesi”ne göre Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunca değerlendirilir.
 • Kayıtlanan öğrencilerin intibak işlemleri ve sınıfları ilgili birim Yönetim Kurullarınca belirlenecektir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ