EGE ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Ana Dal Programından Mezun Olan Ancak Çift Anadal ve Yan Dal Programından 18 Mayıs 2018 Tarihinden Önce Kaydı Silinenlerin 7143 Sayılı Kanundan Yararlanmak Üzere Başvuruları Alınacaktır

 

18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 Sayılı Kanun’un 15. Maddesi ile 2547 Sayılı Kanun’a eklenen Geçici 78. maddede;

“Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler… denilmektedir.

7143 sayılı Kanunun Uygulama İlkelerinin 8. Maddesinde yer alan "Anadal lisans programından mezun olan ancak, çift anadal ve yandal programlarından ilişiği kesilen öğrencilerin madde kapsamından yararlanamayacağı" hükmüne yönelik yürütmeyi durdurma kararına istinaden Yükseköğretim Yürütme Kurulunca söz konusu hükmün işlemden kaldırılmasına ve bu çerçevede;

 

Anadal lisans programından mezun olan ancak çift anadal ve yan dal programlarından 18 Mayıs 2018 tarihine kadar ilişiği kesilen ve 7143 sayılı Kanun uyarınca başvuru yapamayanların 11 Şubat - 11 Haziran 2019 Salı günü mesai bitimine kadar ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapabilmesi ile anılan mahkeme sonucunda verilecek karara göre durumun yeniden değerlendirilmesine karar verildiği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim Daire Başkanlığınca bildirilmiştir.

Üniversitemiz anadal diploma programlarından mezun olup çift anadal ve yan dal programlarından 18.05.2018 tarihinden önce ilişiği kesilen ve 7143 Sayılı Kanun’un 15. maddesi ile 2547 Sayılı Kanun’a eklenen Geçici 78. maddesi kapsamında olanlar, Üniversitemizin ilgili Fakülte/Yüksekokula başvurmaları halinde bu kanundan yararlanabileceklerdir.

 

Başvuru Şekli:

Başvurular, kaydın silindiği ilgili Enstitü / Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokullarına bizzat başvuru için gerekli belgeler ile birlikte başvuru süreleri içerisinde yapılacaktır. Ancak bizzat gelinemediği durumlarda Noter vasıtasıyla vekil tayin edilecek kişi “Vekaletname” ile birlikte başvurarak başvuru işlemini gerçekleştirebilecektir, posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

- Başvuru Dilekçesi ,

- Savcılıktan/E-Devletten alınacak “Adli Sicil Kaydı”,

- Nüfus cüzdanı fotokopisi.(Aslı görülerek fotokopisi alınacaktır)

 

 

7143 Sayılı Kanunun 15. Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 78. Maddesinden Yararlanacak Öğrenciler İçin Genel Bilgilendirme:

 

 

Başvurusu kabul edilerek kayıtlanan öğrenciler yürürlükteki eğitim-öğretim yönetmeliği ve mevzuatlara tabi olacaklardır.