AF KAYDI

 

12 Temmuz 2012 tarih ve 28351 sayılı  Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6353 sayılı Kanunun 11.maddesi ile 2547 sayılı kanuna eklenen geçici  63.madde  kapsamında  25 Şubat  2011 tarihine kadar Hazırlık sınıfı dahil tüm sınıflarda önlisans,lisans ,lisansüstü, öğrenimi gören öğrenciler kendi isteği ile ilişikleri kesilenler ile  terör suçundan hüküm giyenler hariç her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan öğrenciler ilgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul öğrenci işleri bürosuna  bizzat veya posta yoluyla  gerekli belgeler (Başvuru dilekçesi, Adli sicil kaydı) ile  birlikte başvuru yaparlar. Başvurusu kabul edilen öğrencilere ilişkin yönetim kurulu kararları öğrenci işleri daire başkanlığına geldikten sonra belirtilen kayıt tarihleri arasında kayıt belgeleri  ile birlikte bizzat gelerek veya noter vasıtasıyla vekil tayin ettiği kişi ‘’vekaletname’’ ile birlikte başvurarak kayıt işlemini gerçekleştirir. Lisansüstü öğrencilerin af kaydı ilgili Enstitü Müdürlüğünce tamamlanır.