ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ FAALİYETİ (TRAINEESHIP) 2017-2018 DÖNEMİ BAŞVURULARI


ERASMUS + STAJ HAREKETLİLİĞİNİN KAPSAMI


Erasmus+ Staj Hareketliliği; yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurt dışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. Staj faaliyeti, öğrencinin okumakta olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.  "Staj (yerleştirme)", bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir."


Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar, büyüklüğü, yasal statüsü ve faaliyet gösterdiği ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan kuruluşlardır. İşletme tanımı şirketler, yükseköğretim kurumları, araştırma merkezleri, serbest meslek erbabı, aile işletmeleri ve düzenli olarak ekonomik faaliyette bulunan her türlü kuruluşu içerir. Söz konusu kuruluşun hukuki yapısı değil, ekonomik faaliyette bulunan bir kuruluş olması belirleyici unsurdur.


Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmezAncak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.


Staj faaliyetinde bulunulacak yurt dışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, gidilecek kurum işletme olarak değerlendirileceği için Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olması şartı aranmaz. Staj faaliyetinde bulunulacak yurt dışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesidir.


Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ Staj Hareketliliği faaliyeti için uygun değildir:


-Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları
-AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar
-Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz.


Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yurt dışındaki laboratuvarlarda yaptıkları deneyler, laboratuvar çalışmaları veya bilimsel araştırmalar/projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmeleri için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekmektedir. Örneğin ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (ar-ge) şirketinde veya bir firmanın ar-ge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir üniversite ya da araştırma merkezine yaptırttığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir.


Lisansüstü eğitim alıp tez döneminde olan öğrencilerin bir danışman eşliğinde yapacağı, kredi karşılığı olan ancak staj kapsamından olmayan çalışmalar için Öğrenme Hareketliliği-Öğrenim kapsamındaki faaliyete başvurmaları gerekmektedir.

 

ERASMUS + STAJ HAREKETLİLİĞİNDE SÜRELER
Erasmus + Staj Hareketliliği faaliyeti, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgari ve azami sürelere uygun olarak gerçekleştirilir. Staj hareketliliğinde asgari süre 2 tam ay, azami süre 12 tam aydır. Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekir. Staj hareketliliğinde işletmenin tatil nedeniyle kapalı olduğu süreler hibe ödenir ancak faaliyet süresinden düşülür. Faaliyet süresinin sağlanmasından emin olmak için işletmenin kapalı olacağı tarihlerin önceden araştırılması gerekir. Staj tam mesai günü esasına göre yapılmış olmalıdır.


Staj hareketliliğinde asgari süre lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2 tam aydır (60 gün) ve faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleşmesi gerekmektedir. Öğrenci 2 ay içerisinde kesinlikle Türkiye'ye dönüş yapamaz ve bulunduğu ülkeden farklı ülkelere seyahat edemez. Yani öğrencilerin faaliyetlerinin geçerli sayılması için 2 tam ayı doldurmaları zorunludur.


Mücbir sebeplerle, faaliyete ara verilmesi halinde durumun BELGELENDİRİLMESİ ŞARTIYLA asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir ve kalınan süre karşılığı HİBE verilir. Böyle bir durumun oluşması halinde öğrencinin birim koordinatörüne durumu belirten dilekçe ve durumu açıklayan bir resmi belge eki ile müracaat etmesi gerekmektedir. Bu durumda öğrencinin başvurusu Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilecek ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile iletişime geçerek mücbir sebebin geçerliliği belirlenecektir.


Mücbir sebepler haricinde asgari süreyi tamamlamadan geri dönen öğrencinin faaliyeti GEÇERSİZ sayılacak ve hibe ödenmeyecektir. (Daha önce ödeme yapılmışsa, ödemenin iadesi talep edilir.)


Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk sebepleri, ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurt dışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrenciye verilir. Kalınan süre karşılığı için hesaplanan hibeden fazla ödeme yapılmışsa fazla miktarın iadesi istenir.


2017 - 2018 eğitim dönemi kapsamında Erasmus+ Staj Hareketliliği faaliyeti, 1 Haziran 2018 - 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleşmektedir. Faaliyetin 31 Mayıs 2019 tarihinde mutlaka tamamlanması gerekmektedir.


Toplam Faaliyet Süresi Sınırı
Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa Hayatboyu Öğrenme Programı döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi ile Erasmus+ döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süreleri toplamı, toplamda 12 ayı geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam süresinin 12 ayı geçmeyeceği şekilde faaliyetler planlanmalıdır. Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek lisans eğitimine başlandığında), yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 aya kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkün olur. Böylelikle her bir öğrenim kademesinde en fazla 12 aya kadar olmak üzere, aynı kişinin en fazla 36 ay süreye kadar hareketlilik gerçekleştirmesi söz konusudur. Bu hareketliliğin bir kısmı eğitim olabileceği gibi bir kısmı staj olabilir. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçilmeyecek olması gerekmektedir.

2 kademenin tek bir kademe içerisinde tamamlandığı alanlarda (Tıp Fakültesi, Diş hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi vb.) toplam faaliyet süresi sınırı 24 aydır.


ERASMUS + STAJ HAREKETLİLİĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR/
ASGARİ ŞARTLAR


• Ege Üniversitesi örgün eğitim kademesinde kayıtlı tam zamanlı öğrencileri (lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olabilir) her sınıfta ve son sınıf öğrencileri mezun olduktan sonra da 12 ay içinde yapabilirler. Ancak başvurunun mezuniyet öncesi yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamazlar. 12 aylık süre öğrencinin mezuniyet tarihi itibariyle başlar. Birinci sınıf öğrencilerinin seçiminde ilk yarıyıl sonundaki akademik not ortalaması dikkate alınır.


•          Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırmalar ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez.


•          Staj hareketliliğinde öğrencinin gönderileceği ortak bir yükseköğretim kurumu veya staj yeri mevcut olmadan, öğrenciler hareketlilik faaliyetine katılmak üzere seçilemez. Öğrenci seçilmeden önce staj yapılacak işletme biliniyor olmalı ve öğrenciyi kabul edeceğinden emin olmalıdır.


•          Ağırlıklı not ortalamasının 2,20/4,00 ya da 70/100 olması (lisans öğrencileri),


•          Ağırlıklı not ortalamasının 2,5/4,00 ya da 75/100 olması (lisansüstü öğrencileri),


•          Disiplin cezası almış olmak veya alttan dersi olması gibi sebepler öğrencinin Erasmus programından faydalanmasına engel değildir.


•          İsteyen öğrenciler hibe almaksızın Erasmus öğrencisi olabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla birlikte genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli Erasmus öğrencileriyle aynı süreç uygulanır.


•          Başvuran öğrenci aynı öğrenim kademesinde daha önce öğrenci hareketliliği faaliyetinden (öğrenim/staj hareketliliği) yararlanmışsa, bu faaliyetlerin süresinin toplamı yeni faaliyetle beraber 12 ayı geçmemelidir.


Öğrencinin not ortalamasının başvuru aşamasında asgari şartları sağlaması gerekir. Not ortalamasının tespitinde öğrencinin almış olduğu en son transkript kullanılır. Öğrencisi olunan (seçimlerin yapıldığı) yükseköğretim kurumu tarafından verilen güncel transkriptin kullanılması esas olmakla birlikte, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için, bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır.


GİDİLECEK KURULUŞLARIN BELİRLENMESİ
Öğrencinin gönderileceği ortak bir yükseköğretim kurumu (host institution) veya staj yeri mevcut olmadan, öğrenciler hareketlilik faaliyetine katılmak üzere seçilemez. Staj faaliyetinin bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirilecek olması halinde, iki yükseköğretim kurumu arasında (gönderen ve kabul eden) kurumlararası anlaşma yapılması zorunlu değildir. Hareketlilikten faydalanmayı planlayan öğrenciler, staj yapılacak kurumu bulmakla yükümlüdür; bu konuda bölüm koordinatörlerinden danışmanlık talebinde bulunabilirler.
         

BAŞVURU TAKVİMİ       


Başvuru Tarihleri

12 – 26 Şubat 2018

Yabancı Dil Sınavı (Yazılı)
Yeri

07 Mart 2018/ 13:30
Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavı
Yeri

14 – 16 Mart 2018 Sınav yeri ve saati birim koordinatörlerince duyurulacaktır.

Seçim Sonuçlarının İlanı (*)

26 Mart 2018

Feragat Süresi

26-30 Mart 2018


Seçim Sonuçlarına İtiraz Süresi

26-28 Mart 2018

(*)Birimlerimizden gelen seçim sonuçları www.oidb.ege.edu.tr ile www.ege.edu.tr sayfalarında ve ayrıca bölüm ilan panolarında ilan edilecektir.

 

BAŞVURU ŞEKLİ
Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuru Formu istenen ek belgelerle birlikte 12 - 26 Şubat 2018 tarihleri arasında Fakülte/Bölüm ve Yüksekokul Erasmus Koordinatörüne bizzat teslim edilmelidir.


BAŞVURUDA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

  • Başvuru Formu (bkz: ekler)
  • Staj yapılacak kurumdan alınan Kabul Mektubu/Hareketliliğe Kabul Edileceğine Dair E-mail Çıktısı (Bölüm Koordinatörlerine Yollanmış Olmak Koşulu İle)
  • Güncel Tarihli Transkript
  • Ege Üniversitesince eşdeğer kabul edilen YDS (son 5 yıl içerisinde alınmış) veya TOEFL IBT (son 2 yıl içerisinde alınmış) Sınav Sonuç Belgesi (varsa)

* (Yabancı Diller Yüksekokulu’na onaylatılmayan TOEFL belgesi geçersiz sayılacaktır.)

  • Engellilik Durumu Varsa Belge [Engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri veren doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi]
  • Şehit Ve Gazi Çocuğu Olması Durumunda Duruma İlişkin Belge (12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurt içinde ve yurt dışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.)
  • Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüklerinden veya E-Devlet’ten Nüfus Kayıt Örneği Tipi/Aile seçilerek temin edilebilir.)
  • Gidilecek Ülkenin Dili İngilizce Değilse Gidilecek Ülkenin Diline İlişkin Sınav Sonuç Belgesi (varsa)

 

ERASMUS + STAJ HAREKETLİLİĞİ KONTENJANLARI
Üniversitemiz Değişim Programları Komisyonunca onaylanan 2017-2018 Erasmus+ Staj Hareketliliği Kontenjan Tablosu aşağıda yer almaktadır. Üniversitemiz Değişim Programları Komisyonu kararına göre tahsis edilen hibenin kullandırılmasında,  birimlerden gelen talepler, daha önceki yıllarda faydalanmamış olan bölümlerin tekliflerine pozitif ayrımcılık yapılmak ve geçmiş yıl performansları da dikkate alınmak suretiyle adil bir dağılım yapılmasına özen gösterilmiştir.


Enstitü/Fakülte/Bölüm/Yüksekokul

2017/2018
Kontenjanları

Mühendislik Fakültesi

Toplam: 9

Gıda Mühendisliği  

 

Kimya Mühendisliği

 

Bilgisayar Mühendisliği

 

Tekstil Mühendisliği

 

Biyomühendislik

 

Makine Mühendisliği

 

İnşaat Mühendisliği

 

Deri Mühendisliği

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

Ziraat Fakültesi

Toplam: 9

Bahçe Bitkileri

 

Bitki Koruma

 

Peyzaj Mimarlığı

 

Süt Teknolojisi

 

Tarım Ekonomisi

 

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği

 

Tarımsal Yapılar ve Sulama

 

Tarla Bitkileri

 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

 

Zootekni

 

İ.İ.B.F

Toplam: 1

Tıp Fakültesi

Toplam: 3

Diş Hekimliği Fakültesi

Toplam: 4

Eczacılık Fakültesi

Toplam: 2

Fen Fakültesi

Toplam: 5

Biyoloji

 

Biyokimya

 

Kimya

 

Matematik

 

İletişim Fakültesi

Toplam: 1

Su Ürünleri Fakültesi

Toplam: 1

Hemşirelik Fakültesi

Toplam: 2

Spor Bilimleri Fakültesi

Toplam: 1

Edebiyat Fakültesi

Toplam: 2

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı

 

Psikoloji

 

Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

Toplam: 2

Konaklama İşletmeciliği

 

Seyahat İşletmeciliği

 

Turizm Rehberliği

 

Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı

Toplam: 1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Toplam: 1

Ebelik

 

İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu

Toplam: 1

Ebelik

 

TOPLAM

45

* Bölümlere yapılacak başvuru sayısının belirlenen kontenjan sayısından fazla olması halinde, asil öğrenciler dışındaki öğrenciler, başarı puan sıralamasına göre YEDEK ÖĞRENCİ olarak ilan edilecektir.


UYGUNLUK KONTROLÜ
Ulusal Ajans tarafından yayımlanan 2017 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları İçin El Kitabı’nda yer aldığı şekilde, staj hareketliliği programına başvuran (durumu uygun olan veya olmayan) tüm öğrenciler için “Uygunluk Kontrolü” işlemi yapılır. Durumu uygun olan öğrencilerin isimleri Yabancı Diller Yüksekokuluna bildirilecek olup durumu uygun olmayan öğrencilere durumları nedeni ile birlikte e-posta yoluyla koordinatörlerce bildirilecektir.


YABANCI DİL DÜZEYİ TESPİTİ
Yabancı dil düzeyinin tespiti; yazılı sınav ve yabancı dil konuşma düzeyi tespit sınavı ile yapılır.


Yazılı Sınav
Başvuruları ön değerlendirme sonucunda uygun görülen öğrencilerin yabancı dil yeterlik düzeylerinin belirlenmesi için Erasmus+ yabancı dil yazılı sınavı, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılır. Ege Üniversitesince eşdeğer kabul edilen YDS ve TOEFL IBT (Yabancı Diller Yüksekokulu’na onaylatılmayan TOEFL belgesi geçersiz sayılacaktır.) sınavlarının birinden muafiyeti olmadığı sürece, staj hareketliliğine başvuran tüm öğrencilerin bu sınava girmesi zorunludur. Başvuruda eşdeğer yabancı dil belgesi sunan öğrencilerin isimleri yabancı dil yazılı sınav listesine eklenmeyecektir.


Yazılı sınavı sonuçları Yabancı Diller Yüksekokulu ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfalarında ilan edilecektir.


Lisans öğrencileri için;  yabancı dil yazılı sınavından 100 üzerinden 60 veya daha yüksek not alınması gerekir. Lisansüstü öğrencileri için;  yabancı dil yazılı sınavından 100 üzerinden 70 veya daha yüksek not alınması gerekir.

 

Ege Üniversitesince eşdeğer kabul edilen sınavların geçerlilik süreleri:

YDS: 5 yıl
TOEFL IBT: 2 yıl
(Yabancı Diller Yüksekokulu’na onaylatılmayan TOEFL belgesi geçersiz sayılacaktır.)


Ege Üniversitesi Yabancı Dil Yazılı Sınavı Eşdeğerlik Çizelgesi ektedir.


Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavı
Konuşma düzeyinin belirlenmesi amacıyla yapılan “Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavı” birimlerce oluşturulan komisyonlar tarafından yapılır. Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavı 14 – 16 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınav yeri ve saati başvuran öğrencilere Birim Koordinatörlerince duyurulacak ve Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavı sonuçları bölümlerin ilan panolarında ilan edilecektir.


Erasmus+ Staj Hareketliliği faaliyetine başvuran öğrencilerin Yabancı Dil Notu,
Yazılı Sınav Notunun %75'i ve Fakülte/Bölüm/Yüksekokul/Enstitü tarafından yapılacak Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavının %25'i alınarak belirlenecektir. Ancak gidilecek ülkenin dili İngilizce değilse ve öğrenci bu dili bildiğini sınav sonuç belgesi ile kanıtlarsa bu durumda,  Yabancı Dil Sözlü Sınavı İngilizce Sınavının %12.5'i, diğer dil bilgisinin %12.5'i alınarak belirlenecektir.


BAŞVURU DEĞERLENDİRME VE SEÇİM İŞLEMLERİ
Öğrenci değerlendirme ve seçme işlemleri,  Ulusal Ajans tarafından belirlenen seçim kriterlerine göre gerçekleştirilmektedir.
Başvuru sonucunda Uygunluk Kontrolü sonucunda durumları uygun görülen ve Yabancı Dil Sınavlarına katılan öğrencilerin değerlendirmeleri aşağıda belirtilen ölçütlere göre yapılmaktadır.


Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (100 üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (100 üzerinden)

Şehit ve gazi çocukları

+15 puan

Engelli öğrenciler(belgelendirmek kaydıyla)

+10 puan

Daha önce yararlanma(hibeli veya hibesiz) (*)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

(*) Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında hareketlilikten yararlanmış öğrencilerin puanı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır.


Daha önce yararlanma durumunda “-10 puan” uygulanması, önceki öğrenim kademesinde (örneğin lisansüstü programda başvuran öğrencinin lisans kademesinde yararlanmış olması halinde) gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenim/staj hareketliliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. [Öğrenci lisans düzeyinde sadece öğrenim hareketliliğinden faydalandıysa lisans düzeyinde yeniden başvurduğu takdirde 10 puan azaltılır. Öğrenci lisans düzeyinde hem staj hem öğrenim hareketliliğinden faydalandıysa lisans düzeyinde yeniden başvurduğu takdirde 20 puan azaltılır. Öğrenci lisans düzeyinde öğrenim ve/veya staj hareketliliğinden faydalanmış ise, lisansüstü düzeyde (yüksek lisans ve/veya doktora) tekrar staj hareketliliğinden faydalanmak için başvurduysa puan azaltılması yapılmaz.]


Kabul edilmiş mücbir sebep nedeniyle faaliyetin gerçekleştirilememiş olması veya belirlenen feragat süresi içinde vazgeçilmesi durumunda puan eksiltmesi uygulanmaz.


Öğrenci değerlendirme ve seçme işlemleri, Fakülte/Bölüm/Yüksekokullarımızda Erasmus değişimi için oluşturulan Komisyonlar tarafından yürütülecektir.


Erasmus+ staj hareketliliğine başvuran öğrencilerin seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Ulusal Ajans tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir.


Seçim her fakülte/bölüm için kontenjan dahilinde en yüksek puanı alan öğrencilerin sıralama sonucuna göre yapılır.
Öğrencilerin puan sıralaması, bölüm veya fakültelere ayrılan kontenjanlara göre ilgili bölüm/fakülte içerisinde yapılır.


SEÇİM SONUÇLARI
Seçim sonuçları, Erasmus+ Staj Hareketliliği programına başvuran bütün öğrencilerin aldıkları puanları içerecek şekilde www.oidb.ege.edu.tr ile www.ege.edu.tr sayfalarında ve ayrıca Fakülte/Bölüm/Yüksekokul ilan panolarında ilan edilecektir.


ORYANTASYON
Seçilen öğrencilerin sorumluluklarını, karşılaşabilecekleri olası sorunları bilmeleri ve başarılı bir hareketlilik süreci geçirebilmeleri amacıyla “Oryantasyon Eğitimi” verilmesi planlanmaktadır. Verilecek oryantasyon eğitiminin tarihi ve yeri www.oidb.ege.edu.tr sayfasında ilan edilecektir. Seçilen öğrencilerin Oryantasyon Eğitimine katılımı zorunludur.


SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ
Seçim sonuçlarına itiraz süresi 26-28 Mart 2018 olarak belirlenmiştir. Seçim sonuçlarına itiraz eden öğrenciler, birim koordinatörlerine itiraz nedenini belirten bir dilekçe ile belirtilen tarihlerde başvuruda bulunabileceklerdir. Bölüm Koordinatörü tarafından yazılacak resmi yazı ile birlikte itirazlar Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karar resmi yazı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve ayrıca resmi yazı ve/veya e-posta yoluyla öğrenciye bildirilecektir. 


FERAGAT
Seçilen öğrencilerden vazgeçenler olması durumunda feragat süresi 26-30 Mart 2018 olarak belirlenmiştir. Seçim hakkından feragat eden öğrenciler birim koordinatörlerine feragat nedenini belirten bir dilekçe ile belirtilen tarihlerde başvuruda bulunabileceklerdir. Feragat süresi dışında feragat için başvuran öğrencilerin olması durumunda aynı işlem yapılacak ancak öğrencilerin aynı kademede sonraki dönemlerde başvuru yapması halinde değerlendirmede (kabul edilen mücbir sebepler haricinde) son başarı notundan “-10 puan” düşürülecektir.


İlan edilen sürelerde hakkından vazgeçen öğrencilerin yerine yedek sıralı listeden üst sırada olanlar asile çekilerek hareketlilikten hibeli olarak yararlandırılacaklardır. Feragat edenlerin yerine Birim Koordinatörleri, yedek öğrencilere puanı en yüksek olandan başlamak üzere ulaşarak asile çekilebileceğini bildirecektir; yedek öğrenci feragat eden öğrenci yerine hareketlilikten yararlanacak ise, Bölüm Koordinatörü tarafından yazılacak resmi yazı ile birlikte Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Puan sıralamasına göre altta yer alan yedek öğrencinin bildirilmesi halinde, kendinden önceki öğrencilerden alınacak feragat dilekçesi Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte gönderilir.


Feragat süresi dışında feragat olması halinde; hibesiz olarak hareketlilikten yararlanan öğrencilerden puan sıralamasına göre üst sırada olanlar, bütçede yeterli miktarda hibe kalması halinde değerlendirilmeye alınacaktır.


SÜRE VE HİBE HESAPLAMALARI
Öğrencilere yurt dışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurt dışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.


Ulusal Ajans tarafından 2017-2018 döneminde aylık Erasmus hibe ödemeleri, hayat pahalılığına göre 3 ülke grubu için belirlenmiştir.


Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

 


Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Staj Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık

 

600

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

 

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

 

400

 

Öğrencilerin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce gidilecek kurumdaki akademik takvim, öğrencilerin kabul mektuplarında yer alan süreler, önceki yıllarda ilgili kurumda gerçekleşen faaliyetlerden edinilen deneyimler gibi mevcut bilgi ve belgelere göre tahminî olarak hesaplanır. Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar belirlenir.


Öğrencilerin faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz “sıfır hibeli” öğrenci olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi halinde, hibe verilecek süre, staj hareketliliği için 2 tam aydan (60 gün) kısa olamaz. Seçilen öğrenciler Üniversitemiz tarafından 2 ay süreyle hibelendirilecektir.


İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebileceklerdir. Maddi destekten feragat edecek öğrencilerin bu talepleri, Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.


Staj hareketliliğine katılan öğrencilere ödemeleri iki taksitte yapılır. Öğrenci karşı kuruma gitmeden önce ilk ödeme olarak gitmesi öngörülen süreye göre hesap edilen toplam hibenin %80’i ödenir. İkinci taksit (%20) öğrenim dönemi sonunda, katılım belgesinde yer alan kesin gerçekleşme süresi dikkate alınarak yapılır.


Her durumda, öğrenciye en fazla gerçekleştirdiği faaliyet süresi kadar hibe verilir. Öğrencinin öngörülen hibelendirme süresinden daha kısa süre ile faaliyet gerçekleştirmesi halinde, kesin faaliyet süresi için hesaplanandan daha fazla ilk ödeme yapılmışsa, fazla miktarın iadesi istenir.


Kesin faaliyet süresi, katılım belgesinde (Confirmation of Stay)  bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihlerine göre hesaplanır. Başlangıç-bitiş tarihleri ve varsa kesinti süreleri çıkartılarak hesaplanan faaliyet süresinin, asgarî süreyi karşılaması gerekmektedir. Örneğin; staj hareketliliğinde 1 ay 25 gün sürdüğü hesaplanan bir faaliyet, öğrencinin erken dönmesini zorunlu kılacak bir mücbir sebep (zorunluluk sebepleri, ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) yoksa asgarî faaliyet süresi şartına uygun olmadığı için kabul edilmez.


Seçilmiş ve faaliyetlerine başlamış öğrencilerin faaliyetlerini uzatmaları durumunda, Üniversitemizin ilgili faaliyet bütçesinde yeterli hibe varsa, uzatılan faaliyet süresine hibe verilebilir. Bütçenin süre uzatımı isteyen tüm öğrencilerin uzatma dönemlerini karşılamaya yetmemesi durumunda, hibe verilecek öğrenciler ilk seçimdeki başarı durumları esas alınarak tarafsızlık ve şeffaflık ilkesine uygun olarak belirlenir. Azamî hibe miktarlarında artış yapılan öğrencilerle, azamî hibe miktarının artırıldığını gösteren ek hibe sözleşmeleri yapılması gerekir.


ÖDEMEDE KESİNTİ YAPILMASI
Üniversite, staj hareketliliği faaliyetini başarıyla gerçekleştirmeyen ve/veya asgari süreyi (60 gün) tamamlamayan öğrencilerin hibelerinde kesinti yapabilir. Kesinti miktarı %20 ile %100 arasında olmakla birlikte üniversitenin takdirindedir.


Zorunlu OLS sınavını, gidiş öncesinde ve dönüşte almayan ve katılımcı anketini doldurmayan öğrencilere %5 oranında kesinti yapılacaktır.


Katılım belgesinde belirtilen faaliyet başlangıç-bitiş tarihinin gerçek tarihleri içermediğinin veya öğrencinin resmî tatil günleri hariç, yani normal şartlarda stajın devam etmesi gereken tarihlerde misafir olduğu kurumdan (şehirden / ülkeden) ayrıldığı durumlarda, öğrencinin aralıksız olarak 7 (yedi) takvim gününden (haftasonu dâhil) fazla süre ile misafir olunan kurumdan ayrıldığı tespit edilirse, söz konusu ayrı kalınan toplam gün sayısı için hibe ödemesi yapılmaz. Daha önce ödeme yapılmışsa, ödemenin iadesi talep edilir.


Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin (katılım belgesi (Confirmation of Stay) ve staj hareketliliği için öğrenim anlaşması (Learning Agreement for Traineeships / After the Mobility) teslim edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz sayılır ve öğrenciye hibe ödenmez; başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir.


STAJ HAREKETLİLİĞİNDEN HİBESİZ YARARLANMA
Seçim sonuç listesinde yedek öğrenci olarak ilan edilen öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilirler.


Hareketlilikten hibesiz (kendi imkânları ile) yararlanacak öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. Hareketlilikten hibesiz yararlanacak öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.


İlan edilen sürelerde hakkından vazgeçen öğrencilerin yerine yedek sıralı listeden üst sırada olanlar asile çekilerek hareketlilikten hibeli olarak yararlandırılacaklardır. Feragat edenlerin yerine Birim Koordinatörleri, yedek öğrencilere puanı en yüksek olandan başlamak üzere ulaşarak asile çekilebileceğini bildirecektir; yedek öğrenci feragat eden öğrenci yerine hareketlilikten yararlanacak ise, Bölüm Koordinatörü tarafından yazılacak resmi yazı ile birlikte Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Üst yazı içeriğinde feragat eden öğrenci ve yerine geçen yedek öğrenci bilgisi belirtilmek zorundadır. Puan sıralamasına göre altta yer alan yedek öğrencinin bildirilmesi halinde, kendinden önceki öğrencilerden alınacak feragat dilekçesi Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte gönderilir.


Feragat süresi dışında feragat olması halinde; hibesiz olarak hareketlilikten yararlanan öğrencilerden puan sıralamasına göre üst sırada olanlar, bütçede yeterli miktarda hibe kalması halinde değerlendirilmeye alınacaktır.


Yedek listede yer alan öğrencilerin hareketlilikten hibesiz olarak yararlanmak istemeleri halinde, ilgili taleplerine ilişkin dilekçelerini Bölüm Koordinatörlerine teslim etmeleri gerekir. Hareketlilikten hibesiz yararlanacak öğrenci bilgisi, Bölüm Koordinatörü tarafından yazılacak resmi yazı ile birlikte Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.


Her bir öğrenim kademesinde, hibesiz de olsa 12 aydan fazla hareketlilik gerçekleştirilemez.


SİGORTA YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
Staj hareketliliğine katılacak öğrencilerin zorunlu olan sigortalarını yaptırmaları gerekmektedir. Yükseköğretim kurumu sigortaların yapıldığını kontrol eder ve yapıldığından emin olur.


Erasmus+ Staj Hareketliliği için zorunlu sigortalar:
•          Genel Sağlık Sigortası
•          Mesuliyet (Sorumluluk) Sigortası
•          Ferdi Kaza Sigortası
Faaliyet öncesinde, öğrenciler sigorta belgelerinin bir kopyasını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.


ÇEVİRİMİÇİ DİL DESTEĞİ (OLS)
Yükseköğretimde öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden yararlanacak öğrenciler için Avrupa Komisyonu tarafından Çevirimiçi Dil Desteği sistemi sunulmaktadır. Çevirimiçi dil desteği öğrencilerin girmekle yükümlü olduğu sınavlar ve isteğe bağlı çevirimiçi dil kursu desteğini içermektedir:


Almanca, Fransızca, Hollandaca, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca Çekçe, Danca (Danimarka dili), Yunanca, Lehçe (Polonya dili), Portekizce, İsveççe, Bulgarca, Fince, Hırvatça, Macarca, Romence ve Slovakça dillerinde öğrencilere Çevrimiçi Dil Desteği sunulmaktadır. Yurt dışı hareketlilik faaliyetlerini bu dillerde gerçekleştirecek öğrenciler bu sisteme tâbidir. Ancak bu dillerde faaliyet gerçekleştirecek öğrenciler arasında faaliyet gerçekleştirecekleri dil kendi ana dili olan öğrenciler için çevrimiçi dil desteği uygulanmaz.


Çevrimiçi dil desteği, öğrencilerin girmekle yükümlü olduğu sınavları ve isteğe bağlı çevrimiçi dil kursu desteğini içermektedir:


- Zorunlu Sınavlar


Öğrenim veya staj hareketliliği gerçekleştirmek için seçilmiş öğrenciler, faaliyetlerine başlamadan önce ve faaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere, OLS sistemi üzerinden sınav olurlar. Sınav, öğrencinin gittiği kurumda öğrenim/staj faaliyetini gerçekleştireceği dilde yapılır. Birden fazla sayıda faaliyet gerçekleştiren öğrenciler, faaliyetler birbirini takip etse dahi, her faaliyet için ayrıca OLS sınavı alırlar.


Sınavlar öğrencilerin seçilmiş olma durumlarını etkilememektedir. Faaliyet öncesi ve sonrası yapılan sınavlar, öğrencinin faaliyetleri süresince dil yeterliliklerinde meydana gelen değişimi gözlemlemek amacıyla yapılmaktadır. Her iki sınav da zorunludur. Zorunlu olduğu halde bu sınavları almayan öğrencilerin hibelerinde %5 oranında kesinti uygulanır Mücbir sebep halleri saklıdır. Zorunlu OLS sınavları hareketliğe seçim aracı olarak kullanılamaz.


Sınav sonuçları yalnızca öğrenci ve Üniversitemiz tarafından görülebilir.


- İsteğe Bağlı Dil Kursları
Dil sınavına girdikten sonra öğrenciler, sınav sonuçlarına göre kendilerini yetersiz bulmaları halinde veya yükseköğretim kurumlarının önerisiyle, faaliyetlerine başlamadan önce kendi isteklerine bağlı olarak çevrimiçi dil kurslarına katılabilirler.


Zorunlu dil sınavı sonuçları B2 ve üzerinde olan öğrenciler, isteklerine bağlı olarak, gittikleri ülkenin dilinde çevrimiçi dil kursundan yararlanabilirler. Dil kursu süresi faaliyet süresine göre belirlenir.

 

ENGELLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK İLAVE DESTEK ve İMKAN
Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’ya katılan öğrenci ve personel (bundan sonra fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel olarak anılacaktır) için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir.


Hareketlilik süresince özel erişim ihtiyaçlarına yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ öğrenim, staj veya personel hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel ek hibesine başvuru yapılabilir.


Özel Erişim İhtiyaçları Nelerdir?
Erasmus+ hareketliliği ile ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte: uygun konaklama, seyahat için yardım, tıbbi refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim materyalleri, refakatçi vb. içerir.


Nasıl Başvurulur?
Başvurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılmaktadır ve Ulusal Ajansa iletilmektedir.


Hareketlilik gerçekleştirilecek kurumla ilgili daha bilinçli tercihler yapabilmek için Erasmus Student Network (ESN) tarafından geliştirilen engelli olanakları ve hizmetleri bulunan yükseköğretim kurumlarını harita üstünde gösteren çevirimiçi araç-MapAbility’ye bakınız:


http://exchangeability.eu/mapability-map


Engelli Yararlanıcı Ek Hibe Talep Formu (Bkz: ekler)


ŞEHİT ve GAZİ ÇOCUKLARINA YÖNELİK İLAVE DESTEK ve İMKÂN
Şehit Ve Gazi Çocuğu Olunması Durumu: 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurt içinde ve yurt dışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.


Seçim sonrası yapılacak işlemlere ilişkin ayrıntılı bilgi www.oidb.ege.edu.tr sayfasının Değişim Programları / Erasmus+ / Öğrenci Hareketliliği / Staj Hareketliliği / Giden Öğrenci Staj Hareketliliği bölümünde yer almaktadır.
 

EKLER:
- 2017/2018 Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuru Formu
- 2017 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları İçin El Kitabı
- Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosu
- 2017/2018 Engelli Öğrenci Ek Hibe Talep Formu