ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ


EGE ÜNİVERSİTESİ
ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ  FAALİYETİ
2018-2019 DÖNEMİ BAŞVURULARI


ERASMUS + ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİNİN KAPSAMI


Erasmus+ ÖğrenimHareketliliği faaliyeti, Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi ve Yükseköğretim kurumunun var olan kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesinden ibarettir.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği; Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi bir yükseköğretim kurumunda diploma/derecenin tanınmasının ana parçası olan, tez hazırlıklarını da içeren (fakat öğrenim programını oluşturan araştırma çalışmaları dışında kalan araştırma ödevleri ve harici araştırma çalışmalarının dâhil olmadığı), tam zamanlı lisans, yüksek lisans veya doktora çalışmalarını kapsar. Tam zamanlı öğrenci, henüz diploma/derecesinin gerektirdiği çalışmalarını (kredilerini) tamamlamamış ve bir yarıyılda 30 Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS) kredisi karşılığı ders yükü olduğu öngörülen öğrenciyi ifade eder.

 

Lisansüstü eğitim alıp tez döneminde olan öğrencilerin bir danışman eşliğinde yapacağı, kredi karşılığı olan ancak staj kapsamından olmayan çalışmalar için Öğrenme Hareketliliği-Öğrenim kapsamındaki faaliyete başvurmaları gerekmektedir.

 

ERASMUS + ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİNDE SÜRELER
Erasmus + Öğrenim Hareketliliği faaliyeti, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgari ve azami sürelere uygun olarak gerçekleştirilir. Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Öğrenim kademesi lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder. Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekir. Öğrenim hareketliliğinde dönem araları (sömestr tatilleri) ve resmi tatiller, kesinti olarak kabul edilmez.


Mücbir sebeplerle, faaliyete ara verilmesi halinde durumun BELGELENDİRİLMESİ ŞARTIYLA asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir ve kalınan süre karşılığı HİBE verilir. Böyle bir durumun oluşması halinde öğrencinin birim koordinatörüne durumu belirten dilekçe ve durumu açıklayan bir resmi belge eki ile müracaat etmesi gerekmektedir. Bu durumda öğrencinin başvurusu Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilecek ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile iletişime geçerek mücbir sebebin geçerliliği belirlenecektir.

 

Mücbir sebepler haricinde asgari süreyi tamamlamadan geri dönen öğrencinin faaliyeti GEÇERSİZ sayılacak ve hibe ödenmeyecektir. (Daha önce ödeme yapılmışsa, ödemenin iadesi talep edilir.)
Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk sebepleri, ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurt dışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrenciye verilir. Kalınan süre karşılığı için hesaplanan hibeden fazla ödeme yapılmışsa fazla miktarın iadesi istenir.

 

Toplam Faaliyet Süresi Sınırı
Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa Hayatboyu Öğrenme Programı döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi ile Erasmus+ döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süreleri toplamı, toplamda 12 ayı geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam süresinin 12 ayı geçmeyeceği şekilde faaliyetler planlanmalıdır. Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek lisans eğitimine başlandığında), yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 aya kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkün olur. Böylelikle her bir öğrenim kademesinde en fazla 12 aya kadar olmak üzere, aynı kişinin en fazla 36 ay süreye kadar hareketlilik gerçekleştirmesi söz konusudur. Bu hareketliliğin bir kısmı eğitim olabileceği gibi bir kısmı staj olabilir. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçilmeyecek olması gerekmektedir.
2 kademenin tek bir kademe içerisinde tamamlandığı alanlarda (Tıp Fakültesi, Dişhekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi vb.) toplam faaliyet süresi sınırı 24 aydır.


ERASMUS + ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR/
ASGARİ ŞARTLAR

 • Ege Üniversitesi örgün eğitim kademesinde kayıtlı tam zamanlı lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencileri başvurabilirler. Ancak lisans programı hazırlık sınıfı öğrencileri ve mezun öğrenciler başvuru yapamazlar. Lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ikinci sınıfta hareketlilikten faydalanmak üzere başvuru yapabilirler.
 • Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere, bir tam akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmeleri, kredi yüküne sahip olmaları gerekir.
 • Ağırlıklı not ortalamasının 2,20/4,00 ya da 70/100 olması (lisans öğrencileri),
 • Ağırlıklı not ortalamasının 2,5/4,00 ya da 75/100 olması (lisansüstü öğrencileri),
 • Disiplin cezası almış olmak veya alttan dersi olması gibi sebepler öğrencinin Erasmus programından faydalanmasına engel değildir.
 • İsteyen öğrenciler hibe almaksızın Erasmus öğrencisi olabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla birlikte genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli Erasmus öğrencileriyle aynı süreç uygulanır.
 • Başvuran öğrenci aynı öğrenim kademesinde daha önce öğrenci hareketliliği faaliyetinden (öğrenim/staj hareketliliği) yararlanmışsa, bu faaliyetlerin süresinin toplamı yeni faaliyetle beraber 12 ayı geçmemelidir.

 

Öğrencinin not ortalamasının başvuru aşamasında asgari şartları sağlaması gerekir. Not ortalamasının tespitinde öğrencinin almış olduğu en son transkript kullanılır. Öğrencisi olunan (seçimlerin yapıldığı) yükseköğretim kurumu tarafından verilen güncel transkriptin kullanılması esas olmakla birlikte, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için, bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır.100’lük sistemdeki notların,4’lük sistem karşılıkları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan not dönüşüm çizelgesinde belirtilen karşılıklar kullanılarak tespit edilir.


GİDİLECEK KURULUŞLARIN BELİRLENMESİ
Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği faaliyeti, Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi ve Yükseköğretim kurumunun var olan kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Kurumlararası anlaşmalara bu duyurunun ekler bölümünden erişilebilmektedir.
Özellikle dil (sertifika), konaklama, vize ve sigorta gibi koşullar iyi incelenerek tercih yapılmalıdır. Olası önkoşullarda bir eksiklik olmasına rağmen, ilgili üniversiteye başvuran ve sonrasında bu yeterliliği sağlayamayan öğrencilerin hak kayıplarının sorumlulukları kendilerine aittir.

 

BAŞVURU TAKVİMİ       


Başvuru Tarihleri

19 Mart - 2 Nisan 2018

Yabancı Dil Sınavı (Yazılı)
Yeri

18 Nisan 2018/ saat 17:15
Sınav yerleri Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ilan edilecektir.

Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavı
Yeri

24 – 30 Nisan 2018tarihleri arasında
Sınav yeri ve saati birim koordinatörlerince duyurulacaktır.

Seçim Sonuçlarının İlanı (*)

17 Mayıs 2018

Seçim Sonuçlarına İtiraz Süresi

17 - 21 Mayıs 2018

Feragat Süresi

17 Mayıs – 18 Haziran 2018

Oryantasyon Tarihi/Yeri

22 - 23 Mayıs 2018/ Fen Fakültesi Konferans Salonu A Blok

Seçilen Öğrencilerin Değişim Programları Ofisine Başvuru Yapmaları İçin Son Tarih (Bu tarihe kadar mazeretsiz olarak başvuru yapmayan öğrenciler feragat etmiş kabul edilir.)

29 Haziran 2018

(*)Birimlerimizden gelen seçim sonuçları www.oidb.ege.edu.tr ile www.ege.edu.tr sayfalarında ilan edilecektir.

 

BAŞVURU ŞEKLİ
Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuru Formu istenen ek belgelerle birlikte 19 Mart - 2 Nisan 2018 tarihleri arasında Fakülte/Yüksekokul/Bölüm Erasmus Koordinatörüne bizzat teslim edilmelidir.

 

BAŞVURUDA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

 • Başvuru Formu(bkz: ekler)
 • Güncel Tarihli Transkript (İmzalı, onaylı)
 • Ege Üniversitesince eşdeğer kabul edilen YDS (son 5 yıl içerisinde alınmış) veya TOEFL IBT (son 2 yıl içerisinde alınmış)Sınav Sonuç Belgesi (varsa)

* (Yabancı Diller Yüksekokulu’na onaylatılmayan TOEFL belgesi geçersiz sayılacaktır.)
 

ÖNEMLİ NOT: Daha önceki dönemlerde üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunca düzenlenen sınavlara katılmış ve başarılı olmuş öğrencilerin de yapılacak sınava katılması ZORUNLUDUR.

 • Gidilecek Ülkenin Dili İngilizce Değilse Gidilecek Ülkenin Diline İlişkin Sınav Sonuç Belgesi (varsa)
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüklerinden veya E-Devlet’ten Nüfus Kayıt Örneği Tipi/Aile seçilerek temin edilebilir.) (Yabancı uyruklu öğrenciler bu belgeyi konsolosluk/büyükelçiliklerden alacaklardır.)
 • Engellilik Durumu Varsa Belge[Engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri veren doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi]
 • Şehit Ve Gazi Çocuğu Olması Durumunda Duruma İlişkin Belge(12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurt içinde ve yurt dışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.)
 • Koruma, bakım veya barınma kararı olanlar için, öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanunuyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazı

 

UYGUNLUK KONTROLÜ
Ulusal Ajans tarafından yayımlanan 2018 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları İçin El Kitabı’nda yer aldığı şekilde, öğrenim hareketliliği programına başvuran (durumu uygun olan veya olmayan) tüm öğrenciler için “Uygunluk Kontrolü” işlemi yapılır. Durumu uygun olan öğrencilerin isimleri yabancı dil sınavına katılabilmeleri için Yabancı Diller Yüksekokuluna bildirilecek olup durumu uygun olmayan öğrencilere durumları nedeni ile birlikte e-posta yoluyla KOORDİNATÖRLERCE bildirilecektir.

 

YABANCI DİL DÜZEYİ TESPİTİ
Yabancı dil düzeyinin tespiti; yazılı sınav ve yabancı dil konuşma düzeyi tespit sınavı ile yapılır.
Yazılı Sınav
Başvuruları ön değerlendirme sonucunda uygun görülen öğrencilerin yabancı dil yeterlik düzeylerinin belirlenmesi için Erasmus+ yabancı dil yazılı sınavı, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılır. Ege Üniversitesince eşdeğer kabul edilen YDS ve TOEFL IBT (Yabancı Diller Yüksekokulu’na onaylatılmayan TOEFL belgesi geçersiz sayılacaktır.)sınavlarının birinden muafiyeti olmadığı sürece, öğrenim hareketliliğine başvuran tüm öğrencilerin bu sınava girmesi zorunludur. Başvuruda eşdeğer yabancı dil belgesi sunan öğrencilerin isimleri yabancı dil yazılı sınav listesine eklenmeyecektir.
Yazılı sınavı sonuçları Yabancı Diller Yüksekokulu ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfalarında ilan edilecektir. Yabancı dil sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilanından itibaren 3 işgünüdür. İtirazlar Yabancı Diller Yüksekokuluna yapılacaktır.
Lisans öğrencileri için;  yabancı dil yazılı sınavından 100 üzerinden 60 veya daha yüksek not alınması gerekir. Lisansüstü öğrencileri için;  yabancı dil yazılı sınavından 100 üzerinden 70 veya daha yüksek not alınması gerekir. Bu puanı sağlayamayan öğrenciler hareketlilikten faydalanamazlar.

Ege Üniversitesince eşdeğer kabul edilen sınavların geçerlilik süreleri:

YDS: 5 yıl
TOEFL IBT: 2 yıl
(Yabancı Diller Yüksekokulu’na onaylatılmayan TOEFL belgesi geçersiz sayılacaktır.)
Ege Üniversitesi Yabancı Dil Yazılı Sınavı Eşdeğerlik Çizelgesi ektedir.
Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavı
Konuşma düzeyinin belirlenmesi amacıyla yapılan “Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavı” birimlerce oluşturulan komisyonlar tarafından yapılır. Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavı 24 – 30 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınav yeri ve saati başvuran öğrencilere Birim Koordinatörlerince duyurulacak ve Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınav sonuçları bölümlerin ilan panolarında ilan edilecektir.
Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği faaliyetine başvuran öğrencilerin Yabancı Dil Notu,
Yazılı Sınav Notunun%75'i ve Fakülte/Bölüm/Yüksekokul/Enstitü tarafından yapılacak Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavının %25'i alınarak belirlenecektir. Ancak gidilecek ülkenin dili İngilizce değilse ve öğrenci bu dili bildiğini sınav sonuç belgesi ile kanıtlarsa bu durumda,  Yabancı Dil Sözlü Sınavı İngilizce Sınavının %12.5'i, diğer dil bilgisinin %12.5'i alınarak belirlenecektir.
Toplam yabancı dil sınav puanının;
Lisans öğrencileri için 65,
Lisansüstü öğrencileri için 75 olması gerekmektedir.
Toplam puanı sağlayamayan öğrenciler hareketlilikten faydalanamazlar.

YURTDIŞI ÜNİVERSİTELERİN EĞİTİM DİLİ BİLGİSİ
Eğitim dilibilgileri, ekte yer alan 2018/2019 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Kurumlararası Anlaşmalar Listesinde bulunmaktadır.
BAŞVURU DEĞERLENDİRME VE SEÇİM İŞLEMLERİ
Öğrenci değerlendirme ve seçme işlemleri,  Ulusal Ajans tarafından belirlenen seçim kriterlerine göre gerçekleştirilmektedir.
Başvuru sonucunda Uygunluk Kontrolü sonucunda durumları uygun görülen ve Yabancı Dil Sınavlarına katılan öğrencilerin değerlendirmeleri aşağıda belirtilen ölçütlere göre yapılmaktadır.


Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (100 üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (100 üzerinden)

Şehit ve gazi çocukları

+15 puan

Engelli öğrenciler(belgelendirmek kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Daha önce yararlanma(hibeli veya hibesiz) (*)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için:
Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

(*)Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında hareketlilikten yararlanmış öğrencilerin puanı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır.

Daha önce yararlanma durumunda “-10 puan” uygulanması, önceki öğrenim kademesinde (örneğin lisansüstü programda başvuran öğrencinin lisans kademesinde yararlanmış olması halinde) gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenim/staj hareketliliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. [Öğrenci lisans düzeyinde sadece öğrenim hareketliliğinden faydalandıysa lisans düzeyinde yeniden başvurduğu takdirde 10 puan azaltılır. Öğrenci lisans düzeyinde hem staj hem öğrenim hareketliliğinden faydalandıysa lisans düzeyinde yeniden başvurduğu takdirde 20 puan azaltılır. Öğrenci lisans düzeyinde öğrenim ve/veya staj hareketliliğinden faydalanmış ise, lisansüstü düzeyde (yüksek lisans ve/veya doktora) tekrar öğrenim hareketliliğinden faydalanmak için başvurduysa puan azaltılması yapılmaz.]

Kabul edilmiş mücbir sebep nedeniyle faaliyetin gerçekleştirilememiş olması veya belirlenen feragat süresi içinde vazgeçilmesi durumunda puan eksiltmesi uygulanmaz.
Öğrenci değerlendirme ve seçme işlemleri, Fakülte/Bölüm/Yüksekokullarımızda Erasmus değişimi için oluşturulan Komisyonlar tarafından yürütülecektir.
Erasmus+ öğrenim hareketliliğine başvuran öğrencilerin seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Ulusal Ajans tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten düşüğe doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir.
Seçim her fakülte/bölüm için kontenjan dahilinde en yüksek puanı alan öğrencilerin sıralama sonucuna göre yapılır.
Öğrencilerin puan sıralaması, bölüm veya fakültelere ayrılan kontenjanlara göre ilgili bölüm/fakülte içerisinde yapılır.


SEÇİM SONUÇLARI
Seçim sonuçları, Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği programına başvuran bütün öğrencilerin aldıkları puanları içerecek şekilde www.oidb.ege.edu.tr ile www.ege.edu.tr sayfalarında ilan edilecektir. Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilen hibe miktarı kesinleşmediğinden seçim sonucunda ilan edilen öğrenciler “ADAY ÖĞRENCİ” olarak belirlenecektir. Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarı kesinleştiğinde, tahsis edilen hibe miktarının seçilen öğrencilerin tümünün hareketlilikten yararlanması için yeterli olmaması halinde sonuçlar güncellenerek kesin sonuç listesi belirtilen internet sayfalarında yeniden ilan edilecektir.


ORYANTASYON
Seçilen öğrencilerin sorumluluklarını, karşılaşabilecekleri olası sorunları bilmeleri ve başarılı bir hareketlilik süreci geçirebilmeleri amacıyla “Oryantasyon Eğitimi” verilmesi planlanmaktadır. Verilecek oryantasyon eğitiminin tarihi ve yeri www.oidb.ege.edu.tr sayfasında ilan edilecektir. Seçilen öğrencilerin Oryantasyon Eğitimine katılımı zorunludur. Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz olarak katılmayan öğrencilerin bir sonraki hareketlilik başvurusunda oluşturulan değerlendirme puanından 5 puan düşürülecektir. Bu nedenle mazereti nedeniyle katılamayan öğrencilerin mazeretlerini belgelendirerek bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Değişim Programları Ofisine oryantasyon tarihini izleyen 1 hafta içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.


SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ
Seçim sonuçlarına itiraz süresi 17 - 21 Mayıs 2018 olarak belirlenmiştir. Seçim sonuçlarına itiraz eden öğrenciler, birim koordinatörlerine itiraz nedenini belirten bir dilekçe ile belirtilen tarihlerde başvuruda bulunabileceklerdir. Bölüm Koordinatörü tarafından yazılacak resmi yazı ile itirazlar Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karar resmi yazı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve ayrıca resmi yazı veya e-posta yoluyla öğrenciye bildirilecektir. 


FERAGAT
Seçilen öğrencilerden vazgeçenler olması durumunda feragat süresi 17 Mayıs – 18 Haziran 2018 olarak belirlenmiştir. Seçim hakkından feragat eden öğrenciler birim koordinatörlerine feragat nedenini belirten bir dilekçe ile belirtilen tarihlerde başvuruda bulunabileceklerdir. Feragat süresi dışında feragat için başvuran öğrencilerin olması durumunda aynı işlem yapılacak ancak öğrencilerin aynı kademede sonraki dönemlerde başvuru yapması halinde değerlendirmede (kabul edilen mücbir sebepler haricinde) son başarı notundan “10 puan” düşürülecektir.
İlan edilen sürelerde hakkından vazgeçen öğrencilerin yerine yedek sıralı listeden üst sırada olanlar asile çekilerek hareketlilikten hibeli olarak yararlandırılacaklardır. Feragat edenlerin yerine Birim Koordinatörleri, yedek öğrencilere puanı en yüksek olandan başlamak üzere ulaşarak asile çekilebileceğini bildirecektir; yedek öğrenci feragat eden öğrenci yerine hareketlilikten yararlanacak ise, Bölüm Koordinatörü tarafından yazılacak resmi yazı ile birlikte Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilecektir. Puan sıralamasına göre altta yer alan yedek öğrencinin bildirilmesi halinde, kendinden önceki öğrencilerden alınacak feragat dilekçesi Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte gönderilecektir.
Feragat süresi dışında feragat olması halinde; hibesiz olarak hareketlilikten yararlanan öğrencilerden puan sıralamasına göre üst sırada olanlar, bütçede yeterli miktarda hibe kalması halinde değerlendirilmeye alınacaktır.


SÜRE VE HİBE HESAPLAMALARI
Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.
Ulusal Ajans tarafından 2018-2019 döneminde aylık Erasmus hibe ödemeleri, hayat pahalılığına göre 3 ülke grubu için belirlenmiştir.
Program ülkeleri arasında öğrenim hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.


Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

 

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

 

 

500

 

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

 

300

 

 

Öğrencilerin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce gidilecek kurumdaki akademik takvim, öğrencilerin kabul mektuplarında yer alan süreler, önceki yıllarda ilgili kurumda gerçekleşen faaliyetlerden edinilen deneyimler gibi mevcut bilgi ve belgelere göre tahminî olarak hesaplanır. Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar belirlenir.
Öğrencilerin faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz “sıfır hibeli” öğrenci olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi halinde, hibe verilecek süre, öğrenim hareketliliği için 3 tam aydan (90 gün) kısa olamaz. Seçilen öğrenciler ilgili bölümün kurumlararası anlaşmalarında belirtilen sürelere bağlı olarak Üniversitemiz tarafından 3, 5 veya 10 ay süreyle hibelendirilecektir.
İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebileceklerdir. Maddi destekten feragat edecek öğrencilerin bu talepleri, Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.
Öğrenim hareketliliğine katılan öğrencilere ödemeleri iki taksitte yapılır. Öğrenci karşı kuruma gitmeden önce ilk ödeme olarak gitmesi öngörülen süreye göre hesap edilen toplam hibenin %80’i ödenir. İkinci taksit (%20) öğrenim dönemi sonunda, katılım belgesinde yer alan kesin gerçekleşme süresi dikkate alınarak yapılır.
Her durumda, öğrenciye en fazla gerçekleştirdiği faaliyet süresi kadar hibe verilir. Öğrencinin öngörülen hibelendirme süresinden daha kısa süre ile faaliyet gerçekleştirmesi halinde, kesin faaliyet süresi için hesaplanandan daha fazla ilk ödeme yapılmışsa, fazla miktarın iadesi istenir.
Kesin faaliyet süresi, katılım belgesinde (Confirmation of Stay)  bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihlerine göre hesaplanır. Başlangıç-bitiş tarihleri ve varsa kesinti süreleri çıkartılarak hesaplanan faaliyet süresinin, asgarî süreyi karşılaması gerekmektedir. Örneğin; öğrenim hareketliliğinde 2 ay 25 gün sürdüğü hesaplanan bir faaliyet, öğrencinin erken dönmesini zorunlu kılacak bir mücbir sebep (zorunluluk sebepleri, ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi)yoksa asgarî faaliyet süresi şartına uygun olmadığı için kabul edilmez.
Seçilmiş ve faaliyetlerine başlamış öğrencilerin faaliyetlerini uzatmaları durumunda, Üniversitemizin ilgili faaliyet bütçesinde yeterli hibe varsa, uzatılan faaliyet süresine hibe verilebilir. Bütçenin süre uzatımı isteyen tüm öğrencilerin uzatma dönemlerini karşılamaya yetmemesi durumunda, hibe verilecek öğrenciler ilk seçimdeki başarı durumları esas alınarak tarafsızlık ve şeffaflık ilkesine uygun olarak belirlenir. Azamî hibe miktarlarında artış yapılan öğrencilerle, azamî hibe miktarının artırıldığını gösteren ek hibe sözleşmeleri yapılması gerekir.


ÖDEMEDE KESİNTİ YAPILMASI
Üniversite, öğrenim hareketliliği faaliyetini başarıyla gerçekleştirmeyen öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılır. Buna göre hareketlilik sonrasında öğrencinin yurtdışı yükseköğretim kurumundan aldığı transkripti incelenir ve aldığı toplam kredinin 1/3’ünden başarılı olması beklenir. Bu başarıyı sağlayamayan öğrenciye,
1/3 başarı kriterini sağlayamayan öğrencilere yapılacak hibe ödemesinde gerçekleştirilen faaliyet günü sayısının %20’si oranında kesinti yapılır.
Tüm derslerinden başarısız olan öğrencilere yapılacak hibe ödemesinde gerçekleştirilen faaliyet günü sayısının %40’ı oranında kesinti yapılır.
Asgari sürede (90 gün) hareketlilik gerçekleştirmeyen öğrencilerin faaliyeti geçersiz sayılır ve öğrenciye başlangıçta ödenen hibenin iadesi istenir.
Zorunlu OLS sınavını, gidiş öncesinde ve dönüşte almayan ve katılımcı anketini doldurmayan öğrencilere %5 oranında kesinti yapılacaktır.
Katılım belgesinde belirtilen faaliyet başlangıç-bitiş tarihinin gerçek tarihleri içermediğinin veya öğrencinin resmî tatil günleri hariç, yani normal şartlarda öğrenimin devam etmesi gereken tarihlerde misafir olduğu kurumdan (şehirden / ülkeden) ayrıldığı durumlarda, öğrencinin aralıksız olarak 7 (yedi) takvim gününden (haftasonu dâhil) fazla süre ile misafir olunan kurumdan ayrıldığı tespit edilirse, söz konusu ayrı kalınan toplam gün sayısı için hibe ödemesi yapılmaz. Daha önce ödeme yapılmışsa, ödemenin iadesi talep edilir.
Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin (katılım belgesi (Confirmation of Stay) ve yurtdışı yükseköğretim kurumundan alınan transkript, öğrenim hareketliliği için öğrenim anlaşması (Learning Agreement for Study/After the Mobility) teslim edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz sayılır ve öğrenciye hibe ödenmez; başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir.


ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİNDEN HİBESİZ YARARLANMA
Seçim sonuç listesinde yedek öğrenci olarak ilan edilen öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilirler.
Hareketlilikten hibesiz (kendi imkânları ile) yararlanacak öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. Hareketlilikten hibesiz yararlanacak öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.
İlan edilen sürelerde hakkından vazgeçen öğrencilerin yerine yedek sıralı listeden üst sırada olanlar asile çekilerek hareketlilikten hibeli olarak yararlandırılacaklardır. Feragat edenlerin yerine Birim Koordinatörleri, yedek öğrencilere puanı en yüksek olandan başlamak üzere ulaşarak asile çekilebileceğini bildirecektir; yedek öğrenci feragat eden öğrenci yerine hareketlilikten yararlanacak ise, Bölüm Koordinatörü tarafından yazılacak resmi yazı ile birlikte Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Üst yazı içeriğinde feragat eden öğrenci ve yerine geçen yedek öğrenci bilgisi belirtilmek zorundadır. Puan sıralamasına göre altta yer alan yedek öğrencinin bildirilmesi halinde, kendinden önceki öğrencilerden alınacak feragat dilekçesi Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte gönderilir.
Feragat süresi dışında feragat olması halinde; hibesiz olarak hareketlilikten yararlanan öğrencilerden puan sıralamasına göre üst sırada olanlar, bütçede yeterli miktarda hibe kalması halinde değerlendirilmeye alınacaktır.
Yedek listede yer alan öğrencilerin hareketlilikten hibesiz olarak yararlanmak istemeleri halinde, ilgili taleplerine ilişkin dilekçelerini Bölüm Koordinatörlerine teslim etmeleri gerekir. Hareketlilikten hibesiz yararlanacak öğrenci bilgisi, Bölüm Koordinatörü tarafından yazılacak resmi yazı ile birlikte Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.
Her bir öğrenim kademesinde, hibesiz de olsa 12 aydan fazla hareketlilik gerçekleştirilemez.


SİGORTA YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
Öğrenim hareketliliğine katılacak öğrencilerin zorunlu olan sigortalarını yaptırmaları gerekmektedir. Gidilmesi planlanan ülkenin sigorta koşulları incelenerek tercih yapılmalıdır.
Seçilen öğrencilerin, gidilecek ülkenin konsolosluk/büyükelçiliğince istenen sigorta belgelerinin bir kopyasını hibe sözleşmesi için başvuruya geldiklerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Değişim Programları Ofisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

ÇEVRİMİÇİ DİL DESTEĞİ (OLS)
Yükseköğretimde öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden yararlanacak öğrenciler için Avrupa Komisyonu tarafından Çevrimiçi Dil Desteği sistemi sunulmaktadır. Çevrimiçi dil desteği;öğrencilerin girmekle yükümlü olduğu sınavlar ve isteğe bağlı çevrimiçi dil kursu desteğini içermektedir.
Almanca, Fransızca, Hollandaca, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca Çekçe, Danca (Danimarka dili), Yunanca, Lehçe (Polonya dili), Portekizce, İsveççe, Bulgarca, Fince, Hırvatça, Macarca, Romence, Slovakça, İrlandaca, Estonca, Letonca,Litvanyaca, Slovence ve Maltaca dillerinde öğrencilere Çevrimiçi Dil Desteği sunulmaktadır.Yurtdışı hareketlilik faaliyetlerini bu dillerde gerçekleştirecek öğrenciler bu sisteme tâbidir.
Çevrimiçi dil desteği, öğrencilerin girmekle yükümlü olduğu sınavları ve isteğe bağlı çevrimiçi dil kursu desteğini içermektedir:
- Zorunlu Sınavlar
Öğrenim veya staj hareketliliği gerçekleştirmek için seçilmiş öğrenciler, faaliyetlerine başlamadan önce ve faaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere, OLS sistemi üzerinden sınav olurlar. Sınav, öğrencinin gittiği kurumda öğrenim/staj faaliyetini gerçekleştireceği dilde yapılır. Birden fazla sayıda faaliyet gerçekleştiren öğrenciler, faaliyetler birbirini takip etse dahi, her faaliyet için ayrıca OLS sınavı alırlar.
Sınavlar öğrencilerin seçilmiş olma durumlarını etkilememektedir. Faaliyet öncesi ve sonrası yapılan sınavlar, öğrencinin faaliyetleri süresince dil yeterliliklerinde meydana gelen değişimi gözlemlemek amacıyla yapılmaktadır. Her iki sınav da zorunludur. Zorunlu olduğu halde bu sınavları almayan öğrencilerin hibelerinde %5 oranında kesinti uygulanır. Mücbir sebep halleri saklıdır. Zorunlu OLS sınavları hareketliğe seçim aracı olarak kullanılamaz.
Sınav sonuçları yalnızca öğrenci ve Üniversitemiz tarafından görülebilir.
- İsteğe Bağlı Dil Kursları
Dil sınavına girdikten sonra öğrenciler, sınav sonuçlarına göre kendilerini yetersiz bulmaları halinde veya yükseköğretim kurumlarının önerisiyle, faaliyetlerine başlamadan önce kendi isteklerine bağlı olarak çevrimiçi dil kurslarına katılabilirler.
Almanca, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Felemenkçe ve Portekizce dillerinde
sınava girip sınav sonucunda B2 ve üzerinde; Bulgarca, Çekçe, Danca, Yunanca, Hırvatça,
Macarca, Lehçe, Romence, Slovakça, Fince ve İsveççe dillerinde sınava girip sınav sonucunda B1 ve üzerinde alan öğrenciler isteklerine bağlı olarak gittikleri ülkenin dilinde
çevrimiçi dil kursundan yararlanabilirler. Bu öğrencilere kurs ataması yine yükseköğretim
kurumu tarafından yapılır. Hareketlilik başlangıcında aktif hale gelen çevrimiçi dil kurslarına
azami 13 ay olmak üzere katılımcılar hareketlilik bitiminden sonra iki ay daha devam edilebilirler.

 

AKADEMİK ÜCRETLER

Misafir olunan yükseköğretim kurumu, Erasmus+ kapsamında gelen öğrenciden herhangi bir akademik ücret talep edemez. Akademik ücret; öğrenim ücreti, kayıt ücreti, sınav ücreti, laboratuvar ücreti ve kütüphane ücretini kapsar. Ancak sigorta, oturma izni, indirimli ulaşım kartı, akademik malzemelerin fotokopisi, laboratuvar ürünlerinin kullanımı gibi çeşitli materyallerin kullanılması için gerekli ücretler konusunda yükseköğretim kurumunun diğer öğrencileri nasıl ödeme yapıyorsa, aynı miktarda ücret talep edilebilir.
Öğrenciler yurtdışında faaliyet gerçekleştirdikleri süre zarfında kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak varsa normal olarak ödedikleri harç/öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. Öğrenciler kayıtlarını donduramazlar.

 

ENGELLİ ÖĞRENCİLEREYÖNELİK İLAVE DESTEK ve İMKAN
Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’ya katılan öğrenci ve personel (bundan sonra fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel olarak anılacaktır) için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir.
Hareketlilik süresince özel erişim ihtiyaçlarına yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ öğrenim, staj veya personel hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel ek hibesine başvuru yapılabilir.

 

Özel Erişim İhtiyaçları Nelerdir?
Erasmus+ hareketliliği ile ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte: uygun konaklama, seyahat için yardım, tıbbi refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim materyalleri, refakatçi vb. içerir.

 

Nasıl Başvurulur?
Başvurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılmaktadır ve Ulusal Ajansa iletilmektedir.
Hareketlilik gerçekleştirilecek kurumla ilgili daha bilinçli tercihler yapabilmek için ErasmusStudent Network (ESN) tarafından geliştirilen engelli olanakları ve hizmetleri bulunan yükseköğretim kurumlarını harita üstünde gösteren çevirimiçi araç-MapAbility’ye bakınız:
http://exchangeability.eu/mapability-map
Engelli Yararlanıcı Ek Hibe Talep Formu (Bkz: ekler)

 

ŞEHİT ve GAZİ ÇOCUKLARINA YÖNELİK İLAVE DESTEK ve İMKÂN
Şehit Ve Gazi Çocuğu Olunması Durumu:12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurt içinde ve yurt dışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.


Seçim sonrası yapılacak işlemlere ilişkin ayrıntılı bilgi www.oidb.ege.edu.tr sayfasının Değişim Programları/Erasmus+/ Öğrenci Hareketliliği/Öğrenim Hareketliliği/ Giden Öğrenci Öğrenim Hareketliliği bölümünde yer almaktadır.


EKLER:
- 2018/2019 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuru Formu
- 2018 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları İçin El Kitabı
- Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosu
- 2018/2019 Engelli Öğrenci Ek Hibe Talep Formu
- 2018/2019 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Kurumlararası Anlaşmalar Listesi
- Erasmus Koordinatör Listesi