Ana Sayfa   
 AnaSayfa   Daire Başkanlığımız   Mevzuatlar   Duyurular   Kayıtlar   Formlar   Kılavuzlar/Bültenler   Genel Bilgiler   İletişim   Yab.Uy.Oğr.   İstatistik 
Yab Uy. Öğr.
  EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE
  2014 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
  PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAK İSTEYEN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER HAKKINDA
  BURSLU YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTEMİZE KAYITLANMA ŞARTLARI
  EGE UNIVERSITY FOREIGN STUDENTS SELECTION AND PLACEMENT APPLICATION AND REGISTRATION CALENDER(SUPP.)
  TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARINDAN GELEN ÖĞRENCİLERİN İLETİŞİMİ
  EGE UNIVERSITY DIRECTIVE FOR PRINCIPLES PERTAINING TO ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS
  EGEYÖS KILAVUZU 2014
  EGEYÖS GUIDE 2014
  YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
  KAYIT İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
  2014 EGE YÖS TAKVİMİ
  FOREIGN STUDENT QUOTAS FOR 2014-2015 ACADEMIC YEAR
  EGEYÖS YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE KAYIT YAPTIRACAK OLAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERDEN İSTENEN EVRAKLA
  Burslu Yabancı Uyruklu Öğrencilerden İstenilecek Evraklar


EGE  ÜNİVERSİTESİ

YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA  İLİŞKİN

YÖNERGE

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

AMAÇ

Madde 1: Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesine bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının  birinci ve ikinci  öğretim ile uzaktan eğitim programlarına yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin  usul ve esasları  belirlemektir.

 

KAPSAM

Madde 2: Bu yönerge, Ege  Üniversitesine Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul düzeyinde birinci ve ikinci öğretim ile uzaktan eğitim programlarına yurt dışından başvuruda bulunacak öğrenciler için kontenjan belirlenmesi, kabul koşulları  ve kayıt işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

 

DAYANAK

Madde 3: Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 6. ve 7. maddesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21.01.2010 ve 17.03.2010, 25.08.2011 ve 13.02.2013 tarihli kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

       Genel ilkeler

 

Madde 4: Ege  Üniversitesi’ne yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları, ilgili akademik birimlerin görüşü alınarak, başvuru tarihleri ile birlikte her yıl  Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın web sayfasında (http://www.oidb.ege.edu.tr) ilan edilir.

 

Madde 5: Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden her yıl için alınacak öğrenim katkı bedeli Bakanlar Kurulu’nca tespit edilen ücret aralığında ilgili yasa hükümlerine uygun olarak Üniversite Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

 

Madde 6 : Herhangi bir bölümdeki kontenjanlara başvuru olmaması veya kontenjanların dolmaması halinde, dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanlar diğer bölüm kontenjanlarına aktarılmaz.

 

Madde 7:  Adaylar başvurularında en fazla beş (5) ayrı program için tercih yapabilirler. Kontenjanlar dolmadığı yada başvuru yapılmadığı taktirde boş kalan kontenjanlara mevcut başvuran adaylardan yalnızca bir kez ek yerleştirme yapılır.

 

Madde 8:  Yurt dışından kabul edilecek öğrenciler ile ilgili uygulama takvimi, Üniversitenin Akademik takviminde belirlenir. Kayıt olan öğrencilerle ilgili bilgiler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.

 

 

 

                                                         ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

 Başvuru Koşulları

 

A – EGEYÖS Sınavına Başvuru İle İlgili Hususlar:

 

Ege Üniversitesine, her yıl, yurt dışından kabul edilecek öğrenciler için, EGEYÖS(Ege Üniversitesine yurtdışından kabul edilecek öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı) yapılarak, öğrencilerin üniversiteye yerleştirilmeleri bu sınavın sonucuna göre yapılır.

 

Madde 9:

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

     a) Yabancı uyruklu olanların,

     b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,

    c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin/bu durumdaki çift uyrukluların

    d) T.C. uyruklu olup, orta öğreniminin tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede

     tamamlayanların (orta öğretiminin tamamını K.K.T.C. dışındaki bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

 

başvuruları kabul edilir.

 

Madde 10: Adaylardan;

 

a)   T.C. uyruklu olup, orta öğretiminin tamamını Türkiye’de veya K.K.T.C.’de tamamlayanların,

b)    K.K.T.C. uyruklu olanların,

c)  9. maddenin (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların ( orta öğretiminin tamamını  K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / orta öğretiminin tamamının K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),

d)   Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların,

e)  Türkiye’deki Büyük Elçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya 9. maddenin (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların

 

başvuruları kabul edilmez.

 

Madde 11: EGEYÖS sınavına  başvuru yaptıktan sonra başvurusunu geri alanlar ile herhangi bir programa yerleştirilemeyen adayların başvuru ücretleri geri ödenmez.

      

 

B – EGEYÖS Sınavı İle İlgili Hususlar:

 

Madde 12 : Bu sınavın yapılış şekli ve içeriği, önceki dönemlerde yapılan YÖS sınavlarına uygun olacak şekilde  Ege Üniversitesi tarafından belirlenir.

 

Madde 13 : Ege Üniversitesi tarafından yapılacak, EGEYÖS Sınavında başarılı olarak, yerleştirilenler listesinde yer alan adaylardan, tercihleri arasında İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık ve Kimya Mühendisliği bölümlerine yer verenlerin, Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’na girerek başarılı olmaları gerekmektedir. Bu sınav sonucunda 100 üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır. Bu sınava eşdeğer sayılan ve Yabancı Diller Yüksekokulunca kabul edilecek olan bu yönergenin 17. maddesinde  belirtilen sınavlardan  yeterli puan almış olanlar da Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından başarılı olmuş sayılırlar. Aksi takdirde, yukarıda belirtilen bölümlere yapılan tercihler dikkate alınmayacak, yerleştirme esnasında diğer tercihleri dikkate alınacaktır.

           

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

          Yerleştirme Koşulları

 

Madde 14: Üniversitemizde uygulaması yapılan EGEYÖS Sınavı’nın Temel Öğrenme Becerileri Testi bölümünden 40 ve üzerinde not alan öğrenciler, ilgili bölümün kontenjanı çerçevesinde, puanların yukarıdan aşağıya sıralanması sonucuna göre yerleştirilirler

 

 Madde 15: Tercihleri arasında ÖSYM tarafından belirlenen özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara yer veren adayların, özel yetenek sınavına katılabilmesi için EGEYÖS sınavından  40 ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

Özel yetenek sınavı  ile öğrenci kabul eden programlara yapılacak yerleştirmelerde, EGEYÖS’ün %40’ı ile ilgili birim tarafından yapılacak olan özel yetenek sınav sonucunun %60’ı alınarak oluşturulan Harmanlanmış Yetenek Puanı’na göre yapılan sıralama dikkate alınır. Yerleştirmeler, EGEYÖS  veya Harmanlanmış Yetenek Puanı sonucuna göre  en yüksek puandan başlayarak sıralanan liste üzerinden ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde yapılır. Adayın özel yetenekle öğrenci kabul eden bölümlere yerleştirilebilmesi için harmanlanmış yetenek puanının 40 veya üzerinde olması gerekir.

 

 Madde 16: Yerleştirilmeler; özel yetenekle öğrenci kabul eden bölümlere Harmanlanmış Yetenek Puanı, diğer bölümlere ise EGEYÖS puanı dikkate alınarak yapılır.

Yerleştirme puanlarında eşitlik olması durumunda öncelikle orta öğretim başarı puanına,  ikinci olarak tercih sırasına göre yerleştirme işlemi yapılır. Bunların sonunda da eşitlik olması durumunda yaşı küçük olan aday tercih edilir.Adaylar yalnızca bir bölüme yerleştirilir.Adayın yetenek sınavına girip girmediğine bakılmaksızın yerleştirmeye ilk tercihinden başlanır.

 

       

Madde 17: Kayıt hakkı kazanan adayların eğitime başlayabilmesi için EGEYÖS sınavının Türkçe bölümünden en az “A” veya “B” almaları veya Tömer merkezlerinden getirecekleri ileri düzey Türkçe bilgisine sahip olduklarını gösteren bir Belge/Sertifika/Diploma sunarak  yeterli olduklarını  belgelemeleri gerekmektedir. Türkçe düzeyi yetersiz olanlar ise, izinli sayılacakları 1 (bir) yıl içerisinde Türkçe düzeylerini yeterli seviyeye çıkarmakla yükümlü olup bu süreyi takip eden eğitim-öğretim yılı başına kadar Türkçe düzeylerinin (Üniversitemiz TÖMER merkezince yapılacak sınavda en az “ileri düzey Türkçe sertifikası veya “Diploması”na hak kazanmaları veya diğer TÖMER merkezlerinden getirecekleri ve yukarıda sayılan düzeylerde Türkçe bilgisine sahip olduklarını gösteren bir Belge/Sertifika/Diploma sunmaları halinde)   yeterli olduğunu belgelemeleri gereklidir.

 

Madde 18: Yabancı dil hazırlık sınıfı zorunlu olan bölümlere kaydı yapılan öğrenciler Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe uymakla yükümlüdürler.

Üniversitemizce yapılan yeterlik sınavından 100 üzerinden en az 70 puan alan adaylar ya da bu sınava eşdeğer sayılan Yabancı Diller Yüksekokulunca kabul edilen ve aşağıda belirtilen sınavlardan yeterli puan almış olanlar da hazırlık öğretiminden muaf tutulurlar. Aksi takdirde, bu öğrenciler  Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına devam etmek zorundadırlar.

 

TOEFL (Klasik Tip) en az ……………      530

TOEFL (CBT) en az……………………     197

TOEFL (IBT) en az ……………………     79

IELTS en az …………………………….    7.0

Cambridge FCE en az ...………………      B

Almanca’dan muaf olmak isteyenlerin belgeleri Yabancı Diller Yüksekokul         

Kurulu’nca ayrıca değerlendirilir.

 

Madde 19: Kayıt hakkı kazanan adaylardan talep edilecek belgeler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının http://www.oidb.ege.edu.tr web sayfasında ilan edilecektir.

 

Madde 20: Yurt dışından gelen öğrencilerin Üniversitemizde öğrenim görmeleri için “Öğrenim Meşruhatlı”(öğrenim amaçlı) vize almaları gerektiğinden, kayıt hakkı kazanan öğrencilere kabul mektubu veya eşdeğer bir belge verilecektir.

 

Madde 21: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ülkemizdeki öğrenim sürelerince giderlerini karşılayabilecek maddi yeterlilikte olduklarına yönelik yazılı beyanları alınır.

 

Madde 22: Yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık giderleri öğrenciler tarafından yaptırılacak sağlık sigortası kapsamında ve kendileri tarafından karşılanır.

 

Madde 23: Kayıt hakkı kazanan adaylardan, ilan edilecek kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybetmiş sayılırlar.

 

Madde 24: Kaydı yapıldıktan sonra, alınmış kayıt belgelerinin ve beyanın gerçeğe uymadığı tespit edilen öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilir.

 

Madde 25: Bu yönergede yer almayan ve ortaya çıkabilecek hususlara ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu kararları esas alınır.         

 

 

Madde 26: Yerleştirmelerde  Bölüm/Program bazında %20’lik ülke barajı  esas alınarak önceden ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

 

                                                            

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

                 Yürürlük

 

Madde 27:  Bu Yönerge, Senato tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Üniversiteye kayıtlanacak olan tüm yabancı uyruklu öğrencilere uygulanır.

 

       Yürütme

 

Madde 28:  Bu Yönerge hükümlerini Ege  Üniversitesi Rektörü yürütür.