Ana Sayfa   
 AnaSayfa   Daire Başkanlığımız   Mevzuatlar   Duyurular   Kayıtlar   Formlar   Kılavuzlar/Bültenler   Genel Bilgiler   İletişim   Yab.Uy.Oğr.   İstatistik 
Yönetmelikler
  EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
  YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
  EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Yönergeler
  ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ
  ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA GEÇİŞ,ÇİFT ANADAL,YANDAL,KREDİ TRANSFERİ YAPILMASINA İLİŞKİN
  EGE ÜNİVERSİTESİ FEN VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
  EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ
  EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE
  YAZ OKULU YÖNERGESİ
  EGE ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI YÖNERGESİ
  Diploma, Diploma eki ve diğer belgelerin düzenlenmesine ilişkin Yönerge


EGE ÜNİVERSİTESİ

FEN VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM ALAN

ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE

Ege Üniversitesi Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans

BİRİNCİ BÖLÜM

DAYANAK VE KAPSAM

 

 

Madde 1 a) Bu yönerge, 1 Temmuz 1996 gün ve 22683 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 2/a maddesi ile Üniversitelerarası Kurulun 27 Mart 1998 gün ve 95 sayılı kararına uygun olarak hazırlanmıştır.

                         

             b) Bu Yönerge, sadece Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını kapsar.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

 

Madde  2) Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulü ve söz konusu programın yürütülmesi aşağıdaki kurallara göre yapılır:

 

a)       Ortaöğretim  Alan  Öğretmenliği  Tezsiz  Yüksek Lisans Programına her öğretim yılı

 başında ilan edilen kontenjanlara göre öğrenci kabul edilir. Yüksek Lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve adaylarda aranacak nitelikler, programı açan anabilim dallarının önerileri ve Eğitim Fakültesi Dekanlığının görüşü alınarak Enstitü Kurulu tarafından karara bağlanır ve Senatonun onayından sonra, öğretim yılı başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru tarihleri, başvuru koşulları ve adayların değerlendirmeye alınacakları yer ve tarihler belirtilir.

 

b)      Bu  programa   başvuruda   bulunmak   için   adayların   Yükseköğretim   Kurulunun

belirlediği lisans programlarından birinden lisans diploması almış olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana veya “Graduate Record Examination (GRE)” veya “Graduate Management Admission Test (GMAT)” sınavından, 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Adayların, internet ilanında  belirtilen kontenjanlara göre son başvuru tarihine kadar Enstitü internet sayfasına girerek ve kayıt koşullarında belirtilen belgeleri de tamamlayarak ön kayıt koşullarını yerine getirmeleri gerekir.

 

c)       Enstitü Yönetim Kurulu, Eğitim  Fakültesi’nin  ilgili bölümünün (Enstitü Anabilim

Dalı) önerisini de dikkate alarak her Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı için üç asil, iki yedek öğretim üyesinden oluşan bir aday değerlendirme jürisi seçer. Ayrı bir giriş sınavı yapılmamakla birlikte, jüri, adayları alanlarıyla ilgili düşüncelerini, mesleki ilgi ve beklentilerini ifade edecekleri bir mülakatta dinler ve kanaatini 100 üzerinden bir notla belirler. Bu mülakata girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz.

 

d)      Bir  adayın başarı  notu ilgili ALES puanının  %50 si, lisans not ortalamasının %25 i,

mülakat notunun %25 i toplanarak elde edilir. Adayların Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına kabul edilebilmesi için başarı notunun en az 60 (altmış) olması gerekir. Notların kesirleri tam sayıya tamamlanmaz.

e)       Jüri başkanı mülakat ve başarı notunu içeren tutanağı ilgili anabilim dalı başkanlığı-

na sunar. Anabilim dalı başkanı adayları başarı notlarına göre sıralayan bir liste hazırlar ve bu liste ile jüri tutanağını, mülakat tarihini izleyen ikinci günün akşamına kadar Enstitü Müdürlüğüne iletir. Enstitü ilan edilen kontenjanlara göre adayların değerlendirme sıralamalarını yapar. Bilimsel başarı düzeyi en az 60 olan adaylar aldıkları notlara göre en yüksekten başlayarak sıralanmak suretiyle kontenjan doluncaya kadar başvurdukları öğretim programlarına yerleştirilirler ve bu liste Enstitüde ilan edilir. Eşitlik halinde ALES notu yüksek olan adaya öncelik verilir. Başarılı aday sayısı kontenjanı aştığı takdirde sonraki adaylar ilanda yedek olarak belirtilir.

 

f)        Bir  Ortaöğretim  Alan  Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına kabul edilen

aday sayısı 5 (beş) ten az olursa Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile program o yıl için açılmayabilir. Bu durumdaki adayların öğrenim hakları, takip eden bir sonraki öğretim yılında geçerli olacak şekilde saklı tutulur.

 

g)      Yabancı uyruklular Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı-

na başvuramazlar.

 

h)      Ortaöğretim   Alan   Öğretmenliği   Tezsiz   Yüksek  Lisans   Programlarına  öğrenci

kabulü, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların ortak dersleri ve uygulamalarına ilişkin esaslar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversitelerarası Kurul’un görüşü ve Yükseköğretim Kurulu’nca belirlenmiş esaslara göre Enstitü tarafından yerine getirilir.

 

Madde  3) Programlara Kesin Kayıt ve Öğrenime Başlama 

 

Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Programına kayıt hakkını kazanan öğrenciler, diğer Yüksek Lisans öğrencileri gibi kayıt koşullarını yerine getirerek ve her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen öğrenime katkı payını da ödeyerek Enstitüye kesin kayıtlarını yaptırabilirler. Enstitü internet sayfasında duyurulan süre içinde kesin kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıt haklarını kaybederler ve yerlerine, yedek listede yer alan öğrenciler, sırasıyla ve internet duyurusuyla, kesin kayıt için çağırılırlar. Bunların da aynı şekilde, verilen süre içinde kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekir.

 

Madde  4) Dersler, Sınavlar ve Değerlendirme

 

Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programında verilen dersler YÖK Genel Kurulunun 22.05.2008 tarihli toplantısında kararlaştırılarak 02.06.2008 tarih ve 014290 sayılı yazısıyla bildirilen zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur.

Bir Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına kabul edilen öğrencinin kayıtlandığı dersin kredi değeri, yarıyıllık bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ve laboratuvar saatilerinin yarısının toplamı kadardır.

Lisansüstü dersler 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Her ders için her yarıyılda en az 1 ara

sınav yapılır. Öğrencinin kayıtlandığı dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalarına ise en az %80 oranında devam etmesi gerekir. Bir dersin başarı notu ara sınav not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl sonu veya yıl sonu sınav notunun %60’ı toplamından oluşur ve bunun en az 70 olması gerekir.

 

Madde  5) Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Programının Süresi

 

Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlama süresi asgari 2 yarıyıldır. Başarısızlık halinde 2 yarıyıl süre verilir.

 

Madde   6) Diploma

 

            Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayanlara devam ettikleri programın belirtildiği Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir.

 

            Madde  7) Bu yönergede yer almayan durumlarda Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

            Madde  8) Bu Yönerge’nin yayımlanmasından sonra Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile ilgili olarak Üniversitelerarası Kurul, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Ege Üniversitesi Senatosu tarafından yapılacak yeni düzenleme ve alınacak kararlar uygulanır.

 

            Madde  9) Bu Yönerge hükümleri, programları açan anabilim dallarının alanları uyarınca bağlı bulundukları Ege Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri tarafından uygulanır.

 

Geçici Madde

 

1) Madde 4’ün  uygulaması, Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  yapılan  düzenlemeye

göre (YÖK Genel Kurulunun 22.05.2008 tarihli toplantısında kararlaştırılarak 02.06.2008 tarih ve 014290 sayılı yazısıyla bildirilen)  2008-2009 öğretim yılında da gerçekleştirilmiştir.

2) 12.02.2002 tarih ve 2002/3-6 sayılı Senato kararı ile kabul edilen Ege Üniversitesi

Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Madde 10) Yürürlük

 

Bu Yönerge Ege Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

           

            Madde 11) Yürütme

 

Bu Yönerge hükümlerini Ege Üniversitesi Fen ve Sosyal Bilimler Enstitü Müdürleri yürütür.

 

Yönergede yapılan değişiklikler ile ilgili Senato tarih ve karar sayısı;

 

(1) 09.06.2009 tarih ve 15/5 sayılı kararı             Bazı maddelerde yapılan değişikler ile yeniden 

                                                                               hazırlanan yönerge kabul edildi.